Pierwszeństwo nabycia - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pierwszeństwo nabycia

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje zgodnie z art. 29 ust. 1, po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje:

  1. spółdzielni produkcji rolnej władającej faktycznie zbywaną nieruchomością, do której użytkowanie ustanowione na rzecz tej spółdzielni wygasło z dniem 31 grudnia 1993 r.,
  2. dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat,
  3. zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.

 

W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność zgodnie z wyżej wymienionymi punktami.

      Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje dzierżawcy, który legitymuje się co najmniej trzyletnim faktycznym okresem dzierżawy tej nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli następuje przejęcie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy w drodze cesji – okres uprawniający do pierwszeństwa w nabyciu dla nowego podmiotu liczy się od dnia zawarcia, w wyniku przeniesienia praw i obowiązków na ten nowy podmiot, stosownego aneksu do umowy dzierżawy. Określone w ustawie pierwszeństwo w nabyciu jest prawem niezbywalnym, dlatego też na poczet trzyletniego okresu dzierżawy nie „zalicza się” okresu dzierżawy wykonywanej przez inny podmiot oraz innych okresów użytkowania nieruchomości na podstawie np. innej umowy dzierżawy.

     Uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu może być zrealizowane tylko wówczas, gdy Ośrodek przeznaczy daną nieruchomość do sprzedaży poprzez skierowanie do osoby uprawnionej stosownego zawiadomienia, a kontrahent w wyznaczonym terminie odpowie na przesłaną ofertę. Należy podkreślić, że osobie uprawnionej nie przysługuje roszczenie wobec Ośrodka o przeznaczenie danej nieruchomości do sprzedaży na jej wniosek.