Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOSCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

 

Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów.

Podstawa prawna:

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego będzie zaświadczenie, wydane przez właściwego terytorialnie dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zaświadczenie to przesłane zostanie do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego oraz do byłego użytkownika wieczystego.

Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje zaświadczenie:

  1. z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo
  2. na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uwaga!

Wydanie zaświadczenia na wniosek wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł na rachunek urzędu gminy, właściwego dla siedziby oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do którego składany jest wniosek. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Ile zapłacę za przekształcenie?

Przekształcenie co do zasady jest odpłatne. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu zobowiązany jest ponieść 20 opłat, których wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Wysokość opłaty określona zostanie w zaświadczeniu Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Termin na zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia pozostanie taki sam jak dla opłat z tytułu użytkowania wieczystego, tj. do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wyjątkiem jest rok 2019, w którym opłata może być wniesiona do 31 grudnia 2019 r. W przypadku jeżeli zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie doręczone byłemu użytkownikowi wieczystemu po dniu 01 stycznia 2020r. opłatę należną za rok 2019, jak również niżej opisaną opłatę jednorazową wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r.

Uwaga!

  1. Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy przekształceniowej, właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
  2. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy przekształceniowej, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w pierwszych 6-ciu latach od przekształcenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty. Decydujące znaczenie dla wysokości bonifikaty ma to, w którym roku od przekształcenia opłata jednorazowa jest wnoszona. Największa bonifikata przysługuje w pierwszym roku przekształcenia i wynosi 60% od całej 20-to letniej opłaty jednorazowej. W drugim roku od przekształcenia bonifikata wynosi 50% od 19-to letniej opłaty jednorazowej. W kolejnych latach bonifikata jest o 10% niższa.
  3. Zgodnie z art. 9 ust. 3a. ustawy przekształceniowej, w przypadku uchwalenia przez  radę gminę uchwały w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej, opłata taka obowiązuje również grunty Skarbu Państwa. Należy jednak zaznaczyć, że dla usankcjonowania takiej opłaty niezbędne jest wydanie przez właściwego wojewodę,  zarządzenia podwyższającego stawki procentowe bonifikaty, uwzględniając warunki udzielania tej bonifikaty i wysokość stawek procentowych wynikające z uchwały rady gminy.

Nadal trwa prawo użytkowania wieczystego gruntów nie spełniających ustawowego kryterium przekształcenia (dotyczy to np. nieruchomości drogowych objętych odrębną księgą wieczystą). Opłaty roczne dla tych gruntów należy uiszczać do 31 marca każdego roku z góry.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia w tym odpowiedzi na pytania oraz  wzory dokumentów z tym związanych znajdują się na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

(dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w tym podmiotu prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną)

Stosownie do art. 14 ustawy przekształceniowej, przedsiębiorcy, których nieruchomości podlegają przekształceniu, stają się beneficjentami pomocy publicznej.

Z zastrzeżeniem treści art. 7 ust. 6a ustawy przekształceniowej, ustalenie odpłatności za przekształcenie zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy przekształceniowej (20 rocznych rat przekształceniowych) lub na podstawie art. 7 ust. 7 wymienionej ustawy (opłata jednorazowa), traktowane jest jako uzyskanie przez przedsiębiorcę pomocy de minimis i wymaga ustalenia wartości tej pomocy, którą stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych lub wysokością opłaty jednorazowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 6a ustawy przekształceniowej, właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. do 1 kwietnia 2019r.) złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat, 50 lat lub 33 lat (przy stawce procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste odpowiednio 1%, 2%, 3%). W takim przypadku przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

 

Szczegóły dotyczące pomocy publicznej w świetle przepisów ustawy przekształceniowej, zawierające między innymi wyjaśnienia kto jest beneficjentem pomocy de minimis, na czym ona polega i jak jest wyliczana, znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 

UWAGA!

Uprzejmie prosimy aby osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożyła oświadczenie, czy nieruchomość, której dotyczy przekształcenie, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej rozumianej, zgodnie z orzecznictwem TSUE, jako oferowanie towarów i usług na rynku (dotyczy to zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej). Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedsiębiorcą może być każdy podmiot – zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do stosownego rejestru lub też bez formalnego wpisu do rejestru, jak i spółka prawa handlowego, spółka cywilna, spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja, instytucja kultury – jeżeli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, czyli oferuje produkty lub usługi na rynku.