Pomoc publiczna w rolnictwie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pomoc publiczna w rolnictwie

Udzielanie pomocy publicznej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 

Od dnia 1 maja 2007 r. RP była obowiązana do dostosowania istniejących form pomocy do zasad określonych m.in. w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013.

Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy publicznej w rolnictwie określonych w:

 1. wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 204/01) (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, C 204),
 2. rozporządzeniu Komisji (UE) NR 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L 193),
 3. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE z dnia20.12.2013, L 347),
 4. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187),
 5. rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE)  nr  1408/2013 w  sprawie  stosowania art.  107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1)

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może stosować pomoc publiczną o ile jest ona zgodna z Wytycznymi Wspólnoty z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2014-2020, bądź pomoc publiczną stosowaną w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego, określonej w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).

  Na podstawie art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego) został zwiększony z 15.000 euro do 20.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek
  samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych, został zwiększony z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro. Podwyższone limity obowiązują od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

  Pomoc publiczna, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podlega monitorowaniu i sprawozdawaniu przez podmioty jej udzielające.

  Sposób obliczania wartości pomocy udzielanej w ramach poszczególnych form pomocy regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. O wielkości udzielonej pomocy publicznej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydaje beneficjantowi zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku do niniejszych wytycznych. W związku z powyższym, przy stosowaniu poszczególnych form pomocy publicznej w ramach umów dzierżawy i sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powinny być stosowane następujące zasady:

 1. W przypadku odraczania terminu płatności lub rozkładania należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z zastosowaniem oprocentowania niższego od stopy referencyjnej ustalanej przez KE dla Państw Członkowskich (od 1 stycznia 2019r. dla Polski została ustalona na poziomie 1,87%) oblicza się wartość tej pomocy za ten okres i ustala, czy jest zgodna z zasadą de minimis. W sytuacji, gdy nie jest zgodna (przekracza pułap 20000,00 Euro) odroczenie terminu płatności może nastąpić pod warunkiem naliczenia odsetek w wysokości stopy referencyjnej za okres odroczenia lub rozłożenia na raty należności.
 2. W przypadku umarzania części lub całości należności na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach (DZ.U. poz. 2116) wartość pomocy publicznej odpowiada wartości umorzonej należności.
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.
 4. Umowa lub oświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis, zawiera klauzulę o obowiązku zwrotu równowartości przyznanej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy. Obowiązek zwrotu obejmuje również odsetki.
 5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest zobowiązany wydać beneficjentowi zaświadczenie o przyznanej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (D.U. 2018 poz.350) w którym określa się wartość pomocy zarówno w PLN jak i w Euro. Równowartość pomocy w Euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Osobą upoważnioną do podpisania zaświadczenia jest Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy de minimis przechowywane są przez okres 10 lat.
 6. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia RM z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (D.U. 2017 poz. 120) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązany jest przedkładać odpowiednie sprawozdania o udzielonej pomocy
 7. Zasady postępowania przy stosowaniu art. 700 Kodeksu Cywilnego przy obniżaniu czynszu określone są odrębnie.