Bezzwrotna pomoc finansowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Bezzwrotna pomoc finansowa

Bezzwrotna pomoc finansowa udzielana jest w formie refinansowania poniesionych przez beneficjenta wydatków na realizację własnego przedsięwzięcia, które może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy:

a)   budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44 uognrSP,

b)   urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie art. 24 ust. 6 uognrSP,

które nie zostały uprzednio doprowadzone do należytego stanu technicznego.

Beneficjenci:

gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielnie utworzone przez nabywców lokali określonych w art. 42 uognrSP w celu administrowania budynkami, jednostki państwowe i komunalne, przejmujące urządzenia, obiekty i sieci, w trybie art. 24 ust. 6 uognrSP, prowadzące działalność w tym zakresie.

Wysokość wsparcia:         
Do 100% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia.

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań KOWR.

Beneficjenci:

jednostki samorządu terytorialnego, nieposiadające osobowości prawnej państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, związki zawodowe, koła gospodyń wiejskich, związki pracowników, organizacje społeczno–zawodowe rolników, kościoły i związki wyznaniowe, spółki hodowli roślin uprawnych i hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także szkoły wyższe i jednostki badawczo–rozwojowe, jeżeli prowadzą działalność w tym zakresie.

Wysokość wsparcia:         
Do 80% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia.

3) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach wiejskich, dotyczących w szczególności realizacji programów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym działań mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób młodych, aktywizację osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także krzewienie kultury i folkloru wiejskiego oraz rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Beneficjenci:

jednostki samorządu terytorialnego, nieposiadające osobowości prawnej państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, związki zawodowe, koła gospodyń wiejskich, związki pracowników, organizacje społeczno–zawodowe rolników, kościoły i związki wyznaniowe, spółki hodowli roślin uprawnych i hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także szkoły wyższe i jednostki badawczo–rozwojowe, jeżeli prowadzą działalność w tym zakresie.

Wysokość wsparcia:         
Do 80% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia.

 

 

Pliki do pobrania: