System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

 

Projekt odpowiada na zmiany klimatu dotykające obszaru Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.

 

Informacje o projekcie


Projekt polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych.

Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa widzi potrzebę monitorowania upraw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań ze względu na:

 • postępujące zmiany klimatu powodujące częstsze i dłużej trwające susze na terenie Polski, bezpośrednio wpływające na produkcje rolną,
 • dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny dostarczający wysokiej jakości danych przestrzennych,
 • postępujący proces cyfryzacji społeczeństwa, chęć do sięgania po nowoczesne rozwiązania dostępne on-line,
 • umożliwienie wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw dzięki wartościowej informacji dostarczanej przez system,
 • wysokie koszty funkcjonowania aktualnego systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych.

Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu:

 • wspomaganie decyzji rolników w czasie typowego okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (np. susze),
 • dostarczenie informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju,
 • zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie,
 • ujednolicenie metodyki szacowania strat i zwiększenie jej dokładności,
 • przyspieszenie rozpatrywania wniosków.

Odbiorcami projektu są producenci rolni, w tym rolnicy indywidualni oraz administracja publiczna szczebla rządowego i samorządowego.

Realizacja projektu podzielona jest na cztery etapy:

 • Etap I – wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi w ramach realizacji projektu,
 • Etap II – wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach,
 • Etap III – zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w projekcie,
 • Etap IV – wybór wykonawcy systemu S2MUR w trybie partnerstwa innowacyjnego.

 

Stan realizacji projektu

 

Zrealizowane działania

KOWR przeprowadził postępowanie publiczne w ramach Etapu I. W dn. 31.12.2020 r. została podpisana umowa z kancelarią prawną na doradztwo prawne w zakresie realizacji projektu.
KOWR przeprowadził postępowanie publiczne na doradcę technicznego (Etap II) oraz przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Etapu III, tj. zakupu danych satelitarnych.
 

 

Harmonogram dalszych prac:

(kliknij abypowiększyć)

Osoby do kontaktu:

 • Jan Walczak, nr telefonu 22 376 76 79
 • Ksawery Skąpski, nr telefonu 22 376 77 81
  Adres e-mail: teledetekcja@kowr.gov.pl