PROM - Realizacja projektu faza badawcza (faza B) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PROM - Realizacja projektu faza badawcza (faza B)

                               

 

Od 1 marca 2020 r. rozpoczęła się realizacja fazy przygotowania wyników badań do zastosowania w  praktyce (faza B). Faza miała trwać 18 miesięcy i zakończyć się 31 sierpnia 2021 r., nie mniej jednak w związku z trudnościami prowadzenia projektu w epidemii SARS-CoV-2, decyzją jednostki finansującej, tj. NCBiR przedłużono czas trwania fazy B do 21 miesięcy.

 

 Faza B jest realizowana przez KOWR, IOŚ PIB, FPBŻ oraz PTTŻ, w ramach której realizowane są następujące zadania:

Zadanie nr 5. Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – realizowane przez KOWR;

Zadanie nr 6. Kampania społeczna „Nie marnuj jedzenia” –realizowane przez IOŚ-PIB;

Zadane nr 7. Ratowanie żywności przed zmarnowaniem – z realizowane przez FPBŻ;

Zadanie nr 8. Procedura przekazywania żywności na cele społeczne – pilotaż – zadanie realizowane przez PTTŻ.

W ramach tej fazy, KOWR jest odpowiedzialny za opracowanie „Strategii racjonalizacji strat i  ograniczania marnotrawstwa żywności”, w której zostaną określone kierunki rozwoju oraz opracowany plan przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności.

KOWR na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach fazy badawczej projektu, określi m.in. stan obecny, oceni skuteczność dotychczasowych działań w Polsce, przedstawi doświadczenia innych krajów, przeprowadzi analizę SWOT.

Rolą KOWR w ramach strategii będzie przede wszystkim zarekomendowanie priorytetów oraz kierunków interwencji zmierzających do ograniczania marnotrawstwa żywności w kraju, w tym rozwiązań legislacyjnych i samoregulujących.

Pozostałe podmioty, tj. IOŚ PIB, FPBŻ oraz PTTŻ w ramach fazy B będą odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie kampanii społecznej „Nie marnuj jedzenia”, która ma na celu przekonanie opinii publicznej, naukowców i decydentów do proponowanych rozwiązań przyczyniających się do ograniczania skali marnotrawstwa żywności, zostanie opracowane studium wykonalności dla systemu służącemu do monitorowania ilości żywności przekazanej na cele społeczne oraz mini-giełdy darowizn żywności (Food Cloud).

W ramach fazy zostanie opracowany przewodnik ograniczania marnotrawstwa żywności, wraz z oceną ekspercką, a także zostanie zaadaptowana procedura MOST (Model Ograniczenia Strat i  Marnotrawstwa Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa) do zastosowania jej w różnych branżach spożywczych oraz w różnych podmiotach działających w łańcuchu żywnościowym.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie: https://projektprom.pl/