Zgoda na zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom - art. 2b ust. 3 u.k.u.r. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zgoda na zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom - art. 2b ust. 3 u.k.u.r.

Przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przyznają kompetencję do wyrażania zgody na wcześniejsze zbycie nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom – Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Zgoda na zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia, o której mowa w art. 2b ust. 3 u.k.u.r., wydawana jest na podstawie wniosku o wyrażenie takiej zgody.

 

Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom powinien być złożony w oryginale w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa).

Istnieje również możliwość złożenia wniosku w jednym z siedemnastu  Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który następnie przekaże ten wniosek co Centrali KOWR w Warszawie. W Oddziałach Terenowych KOWR można też uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

 

Ustawodawca określił, że powyższa zgoda może być wyrażona jedynie w przypadkach uzasadnionych:

  1. ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej

lub

  1. interesem publicznym.

 

Zgoda, o której mowa wyżej, wyrażana jest w drodze decyzji administracyjnej. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.