Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie

Wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejsze zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej posiadanie innym podmiotom – jest rozpoznawany w trybie określonym przepisami Kodeksy postępowania administracyjnego.

 

Przepisy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

 

Wniosek powinien spełniać wymagania przewidziane w art. 63 Kpa dla podania, tj. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adresu oraz żądanie.

W związku z tym ww. wniosek powinien zatem w szczególności:

 • być podpisany przez wnioskodawcę (wszystkich wnioskodawców);
 • zawierać adres wnioskodawcy (właściciela nieruchomości rolnej) lub adresy wszystkich wnioskodawców  (współwłaścicieli nieruchomości rolnej),
 • zawierać oznaczenie nieruchomości rolnej (według danych z ewidencji gruntów i  budynków), której dotyczy żądanie,
 • zawierać żądanie – tj. określać czego konkretnie wnioskodawca się domaga od Organu. Z żądania powinno wynikać więc, czy wnioskodawca chce uzyskać zgodę na wcześniejsze zbycie, czy też zgodę na oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom.

 

Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku, to w interesie samego wnioskodawcy jest, aby swój wniosek uzasadnił.

Organ, wydając rozstrzygnięcie w takiej sprawie, opierał się będzie m.in. na okolicznościach przywołanych przez wnioskodawcę oraz na dowodach przez niego przedłożonych.

Jeżeli więc wnioskodawca powołuje się na przesłankę «ważnego interesu nabywcy nieruchomości rolnej», to musi on wykazać, na czym on w konkretnym przypadku polega. Ciężar udowodnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca spoczywa przede wszystkim na samym zainteresowanym. Tym bardziej, że często ustalenie określonej okoliczności będzie możliwe wyłącznie w oparciu o dowody dostępne samemu wnioskodawcy (np. dokumenty dotyczące stanu zdrowia lub odnoszące się do jego sytuacji życiowej czy ekonomicznej).

Wnioskodawca bowiem, wskazując na potrzebę wyrażenia wcześniejszej zgody na zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom, najczęściej sam dysponuje odpowiednimi dowodami mogącymi potwierdzić określone, mające za tym przemawiać fakty.

 

Ponadto, aby ww. wniosek mógł zostać możliwie szybko rozpoznany, wskazane jest dołączenie do niego m.in.: 

 1. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
 2. wypisu z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości rolnej, której dotyczy wniosek;
 3. odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia wydanego na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości rolnej, lub informacji o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
 4. dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku;
 5. w razie potrzeby:
 • dokumenty stanowiące podstawę wpisu wnioskodawcy do księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości rolnej, której dotyczy wniosek (wypisy aktów notarialnych, odpisy orzeczeń);
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Jako dowody potwierdzające spełnienie przesłanek Organ może dopuścić wszystko, co może przyczynić się do stwierdzenia ich zaistnienia, a nie jest sprzeczne z prawem. W  szczególności dokumenty, zaświadczenia, zeznania świadków, opinie biegłych (art. 75 Kpa).

 

Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zgodność kopii z oryginałem może poświadczy również upoważniony pracownik KOWR (zarówno w Centrali KOWR, jak też w oddziale terenowym KOWR), któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z jego kopią. 

 

Przykładowy wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnej (.pdf)

Przykładowy wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnej (.doc)