Termin rozpatrzenia wniosku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Termin rozpatrzenia wniosku

 

Postępowanie administracyjne mające na celu wydanie zgody na zbycie nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z Kpa załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w  ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Należy podkreślić, że to żądanie strony determinuje zakres prowadzonego postępowania - powinno więc ono zawierać dokładny zakres żądania, poprzez wskazanie czy wnoszone jest ponaglenie na bezczynność, czy też na przewlekłe prowadzenie przez organ postępowania w  przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom. W przypadku, gdy treść wniosku budzi wątpliwości, organ administracji publicznej nie jest uprawniony do precyzowania za stronę zakresu jej żądania.

Pismo stanowiące ponaglenie na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania powinno być podpisane, gdyż w przeciwnym wypadku pismo takie może pozostać bez rozpatrzenia.