Przesłanki wyrażenia zgody na zbycie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przesłanki wyrażenia zgody na zbycie

Zgodnie z art. 2b ust. 3 u.k.u.r., wyrażenie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej innym podmiotom przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia – następuje w przypadkach uzasadnionych:

 1. ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej, lub
 2. interesem publicznym.

 

Przesłanka - «ważny interes nabywcy nieruchomości rolnej»

Przez pojęcie «ważnego interesu nabywcy nieruchomości rolnej» należy rozumieć szczególne względy i okoliczności, które mogą przemawiać za wyrażeniem zgody na wcześniejsze zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom.

Uzasadnieniem wyrażenia ww. zgody może zatem być np.:

 1. wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, jakie zostały spowodowane działaniem czynników, na które nabywca nie mógł mieć wpływu i które były niezależne od sposobu jego postępowania. Taką nadzwyczajną okolicznością może być np. trwałe lub długotrwałe pogorszenie stanu zdrowia nabywcy, z którym wiąże się całkowita lub częściowa utrata jego zdolności do pracy w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
 2. zaistnienie normalnych, typowych sytuacji życiowych, jakie mogą dotyczyć właściciela nieruchomości rolnej, a które w danym przypadku będą uzasadniać wyrażenie zgody na wcześniejsze zbycie lub oddanie tej nieruchomości w posiadanie innym podmiotom. Przykładowo wskazać tu można na potrzebę zmiany miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości rolnej, a zmiana ta miałaby charakter stały (względnie długotrwały). Powyższe wynikać może np. z faktu zawarcia związku małżeńskiego lub zmiany sposobu zarobkowania, z którym wiązać się będzie konieczność przeniesienia ośrodka życiowego do innej niż dotychczas miejscowości.
 3. sytuacja ekonomiczna właściciela nieruchomości związana m.in. z:
 • koniecznością zaspokojenia wierzycieli przy jednoczesnym braku możliwości ich zaspokojenia z  innych źródeł,
 • pilną potrzebą poniesienia wydatków związanych z ochroną zdrowia własnego lub członków jego najbliższej rodziny (np. koszty leczenia). W takich sytuacjach należy też wykazać, że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb z innych źródeł bądź wykazać, że zbycie innych składników majątku mogłoby negatywnie wpłynąć na ogólną sytuację życiową lub ekonomiczną rodziny.

 

Należy podkreślić, że nie może być uzasadnieniem wyrażenia ww. zgody w szczególności wystąpienie sytuacji, gdy właściciel nieruchomości rolnej:

 • będzie chciał ją sprzedać, ponieważ otrzymał korzystną cenowo ofertę,
 • uzna, iż w danym momencie korzystne dla niego będzie sprzedanie nieruchomości i  ulokowanie środków uzyskanych z tej sprzedaży w określony sposób.
 • zamierza czerpać dochody z wydzierżawienia albo wynajmu nieruchomości bez wskazania innych istotnych okoliczności,
 • nabył ją tylko po to, żeby po ulepszeniu odsprzedać ją z zyskiem,
 • podnosi, że występują istotne utrudnienia w rolniczym użytkowaniu tej nieruchomości z uwagi na np.: jej położenie, rodzaje użytków, klasy bonitacyjne gruntów, ukształtowanie terenu, sąsiedztwo, kształt działki lub dojazd (odległość, rodzaj drogi dojazdowej) - tj. takie cechy lub okoliczności, które znane mu były w momencie nabycia nieruchomości.

 

Przesłanka - « interes publiczny»

W konkretnej sprawie za wyrażeniem opisanej wyżej zgody przemawiać może istnienie drugiej przesłanki, uprawniającej do jej udzielenia. Mianowicie chodzi o przesłankę «interesu publicznego», która mogłaby uzasadniać wcześniejsze zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom.

Tutaj przez «interes publiczny» należy rozumieć dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej, takich jak sprawiedliwość, równość, bezpieczeństwo czy zaufanie obywateli do organów władzy publicznej.

Uzasadnieniem wyrażenia ww. zgody może zatem być np.:

 1. wystąpienie sytuacji, gdy wcześniejsze zbycie lub oddanie nieruchomości rolnej w  posiadanie innemu podmiotowi będzie się wiązać z wykorzystaniem tej nieruchomości na cele publiczne, określone w art. 6 ustawy z dnia z dnia 21sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy nieruchomość rolna jest zbywana lub oddawanej w posiadanie: jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub państwowej lub samorządowej osobie prawnej (jeżeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w  ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), czyli przypadków określonych w art. 2b ust. 4 pkt 1 lit. c i d u.k.u.r.
 2. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym nieruchomość objęta ograniczeniami z art. 2b ust. 2 u.k.u.r. w całości zostanie przeznaczona na cele inne niż rolne.

Należy podkreślić, że przesłanki „interesu publicznego” nie należy rozumieć jako:

 • brak negatywnych skutków - np. że nieruchomość będzie rolniczo użytkowana przez profesjonalistę i nie będzie odłogowana,

czy też

 • ogólne korzyści wynikające z planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości przez osobę trzecią – dotyczące np. produkcji żywności, wniesienia opłat publiczno-prawnych (w tym podatków) związanych ze zbyciem nieruchomości, pozytywnego oddziaływania na środowisko, utworzenia nowych miejsc pracy oraz możliwości korzystania z usług przez społeczność lokalną po zrealizowaniu zamierzeń inwestycyjnych użytkownika nieruchomości.

Wymaga zaznaczenia, że w szczególności nie może być przyjęta jako wypełnienie ustawowej przesłanki „interesu publicznego” do wyrażenia zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innemu podmiotowi (tj. wydzierżawienie) nieruchomości rolnej podnoszona przez wnioskodawcę okoliczność dotycząca zamiaru posadowienia na nieruchomości rolnej farmy fotowoltaicznej.