Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy

W przypadku, gdy konieczność wcześniejszego zbycia nieruchomości motywowana jest trudną sytuacją finansową - należy przedstawić dokumenty świadczące o sytuacji życiowej i materialnej Pani/Pana oraz osób pozostających z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. odpowiednio np.: zaświadczenia o zarobkach; zaświadczenia o uzyskiwanych świadczeniach z ZUS-u, KRUS-u lub pomocy społecznej; zaświadczenia, że jest Pani/Pan bezrobotna/y; kopii opłaconych przez Panią/Pana rachunków; wydruków z księgi wieczystej nieruchomości lub informacji o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, kopii umów kredytowych lub umów pożyczek; wydruku z rachunku bankowego; kopii zeznań podatkowych za ostatnie lata) lub stosowne oświadczenie, którego przykładowa treść wskazana została poniżej.

W takiej sytuacji organ administracji publicznej zobowiązany jest pouczyć o treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

Art. 233 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1)   fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2)   sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 Jeżeli wnioskodawca chce dołączyć jako dowód w sprawie informację o sytuacji ekonomicznej może skorzystać z oświadczenia według poniższego przykładu:

<<Na podstawie art. 75 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uprzedzony/a na piśmie o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam co następuje:

Dane wnioskodawcy: (podać dane)

  1. Ilość osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy: (Stosowna informacja o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym powinna być tu rozumiana szeroko – nie tylko chodzi o dzieci wnioskodawcy, lecz także wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i uczestniczące w jednym budżecie, w tym np. o osoby pozostające w związkach nieformalnych. Konieczne jest więc również wskazanie rodzaju stosunku łączącego te osoby z wnioskodawcą.).
  2. Sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy: (Dla oceny zasadności wniosku kluczowe znaczenie będą mieć informacje o posiadanym przez wnioskodawcę majątku, uzyskiwanych dochodach i ponoszonych wydatkach. W tego rodzaju przypadkach przyjmuje się, że wnioskodawca powinien ujawnić wszystkie informacje o składnikach majątku wartych więcej aniżeli 5000 zł. Zazwyczaj najważniejszym składnikiem majątku wnioskodawcy jest nieruchomość, w tym zarówno dom, jak i mieszkanie. Jeśli mieszkanie ma formę prawną spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu, wnioskodawca powinien podać taką informację. Przykładowo informacja dotycząca nieruchomości powinna zawierać: adres nieruchomości; powierzchnię nieruchomości; szacunkową wartość nieruchomości tj. np. informację, na ile wnioskodawca wycenia wartość domu czy mieszkania. Jeśli nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, wnioskodawca winien wskazać pozostałą do spłaty kwotę oraz dane kredytu. Co do pozostałego majątku to wnioskodawca powinien wskazać np. jakie posiada oszczędności i inne wartościowe przedmioty. Odnośnie do oszczędności, wnioskodawca winien podać wartość środków na dzień składania oświadczenia. W części dotyczącej innych przedmiotów wartościowych należałoby wskazać wszystkie przedmioty o wartości większej niż 5000 zł. Przykładem takich ruchomości mogą być na przykład samochód czy maszyny rolnicze. Jeśli wnioskodawca posiada np. papiery wartościowe albo wierzytelności względem innych osób np. jeśli był pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą nie zwrócił jeszcze pożyczki, to te również informacje powinny zostać uwzględnione przy opisywaniu sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien przykładowo wskazać, że uzyskuje kwotę 3500 zł z tytułu umowy o pracę. Jeśli źródeł dochodu jest więcej (np. renta, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp.), należałoby wskazać również wszystkie te inne źródła. Jak już wspomniano – wnioskodawca – powinien ujawnić również dochody członków swojej rodziny, w tym na przykład zasądzone na dziecko alimenty. Konieczne jest wskazanie ponoszonych przez wnioskodawcę wydatków. Najlepiej jest opisać zobowiązania w skali miesiąca, wymieniając je w kolejnych punktach. Wnioskodawca winien tu wymienić wszystkie ponoszone wydatki, w tym wydatki związane z czynszem, opłatami eksploatacyjnymi, kosztami żywności, leków, odzieży, ratami kredytów i pożyczek, kosztami dojazdów do pracy itd. Wnioskodawca powinien wskazać wszystkie inne jeszcze informacje, które uważa za istotne i które – w jego ocenie – pozwalają uznać, że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb z innych źródeł niż ze sprzedaży nieruchomości, bądź przemawiają za tym, że zbycie innych składników majątku mogłoby negatywnie wpłynąć na ogólną sytuację życiową lub ekonomiczną rodziny (np. że są one niezbędne dla wykonywania przez niego pracy zarobkowej).

                                                       Data i podpis osoby składającej oświadczenie>>

 

Przykładowe, hipotetyczne oświadczenie, które ułatwić może złożenie oświadczenia zamieszczono tutaj: