Opłata skarbowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opłata skarbowa

Do wniosku powinien zostać też dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku o wydanie decyzji w wysokości 10 złotych.

Jeśli wnioskodawca będzie działać w sprawie przez pełnomocnika, to do wniosku – oprócz pełnomocnictwa – powinien dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Nadanie klauzuli ostateczności decyzji, a także zaświadczenia potwierdzającego, że decyzja stała się ostateczna - wymaga wniesienia opłaty skarbowej za każdy egzemplarz w wysokości 17 złotych i przedłożenia dowodu uiszczenia takiej opłaty.

Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa o numerze 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.