Wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne

Nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, w trybie decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne może nastąpić, jeżeli:

 1. posiada ona kwalifikacje rolnicze,
 2. zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
 3. zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Ad. 1)

W przypadku, jeśli nabywca - osoba fizyczna nie posiada wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego, zasadniczego branżowego, średniego, średniego branżowego lub wyższego – oprócz posiadanego dyplomu szkoły - musi potwierdzić określony staż pracy w  rolnictwie.

Kiedy osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze wyjaśnione zostało w zakładce: Rolnik indywidualny, kwalifikacje rolnicze

Nabywca nieruchomości rolnej dołącza do wniosku oryginały/odpisy, potwierdzone kopie dyplomów potwierdzających ukończenie określonej szkoły oraz w razie potrzeby również dokumenty potwierdzające staż pracy.

Ad. 2)

Nabywca nieruchomości rolnej w składanym do KOWR wniosku zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej.

Pod pojęciem „prowadzenia działalności rolniczej” należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Ad. 3)

Nabywca we wniosku zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Wniosek tego rodzaju może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje rolnicze i zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, poza elementami podania określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, wniosek winien zawierać:

 • oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 • oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
 • uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku dołącza się:

 1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej,
 2. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
 3. zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych dla uzyskania zgody,
 5. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy.

Do wniosku należy także dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł wniesionej na rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, oraz
 2. stosownie:
  • pełnomocnictwo (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
  • dokument poświadczający prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa),
  • wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna),
  • uchwałę Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku, gdy wymagana jest ona do zbycia nieruchomości.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych z oryginałem przez notariusza, albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

W przypadku osobistego składania wniosku w oddziale terenowym KOWR, upoważniony pracownik KOWR, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z jego kopią, poświadczy zgodność kopii z oryginałem.

UWAGA!

Wnioski nabywców złożone przed 26.06.2019 r. rozpatrywane będą według aktualnych przepisów, tj. obowiązujących po nowelizacji ustawy. Powyższe oznaczać będzie konieczność stosownego uzupełnienia tych wniosków. Nabywcy zostaną poinformowani o powyższym przez oddziały terenowe KOWR – indywidualnie, każdy w swoim zakresie.

 

Przykładowy wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (.pdf)

Przykładowy wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (.doc)