Wniosek inwestora - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wniosek inwestora

Nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, w trybie decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek inwestora – zamierzającego nabyć nieruchomość rolną pod inwestycję celu publicznego, może nastąpić, jeżeli:

 1. nieruchomość rolna położona jest w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, stanowiącej realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub w granicach linii rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych w ostatecznej decyzji administracyjnej,
 2. zobowiąże się do rozpoczęcia realizacji inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej,
 3. określi termin zrealizowania inwestycji.

Ad. 1)

Inwestor załącza do składanego do KOWR wniosku decyzję administracyjną, w której ustalono lokalizację inwestycji, potwierdzającą położenie nieruchomości rolnej w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu publicznego lub w granicach linii rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji.

Ad. 2)

Inwestor zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej.

Ad. 3)

Niezbędne będzie złożenie przez inwestora oświadczenia o terminie zakończenia realizacji inwestycji.

Wniosek tego rodzaju może złożyć wyłącznie inwestor,  który zamierza zrealizować inwestycję celu publicznego, na nabywanej nieruchomości rolnej położonej w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu publicznego stanowiącej realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub w granicach linii rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych w ostatecznej decyzji administracyjnej.  

Złożenie wniosku

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, poza elementami podania określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, wniosek winien zawierać:

 • oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 • oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
 • uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku dołącza się:

 1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej,
 2. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
 3. zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych dla uzyskania zgody,
 5. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy.

Do wniosku należy także dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł wniesionej na rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, oraz
 2. stosownie:
  • pełnomocnictwo (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
  • dokument poświadczający prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa),
  • wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna),
  • uchwałę Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku, gdy wymagana jest ona do zbycia nieruchomości.

Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

Dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych z oryginałem przez notariusza, albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

W przypadku osobistego składania wniosku w oddziale terenowym KOWR, upoważniony pracownik KOWR, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z jego kopią, poświadczy zgodność kopii z oryginałem.

Przykładowy wniosek inwestora (.pdf)

Przykładowy wniosek inwestora (.doc)