Ostateczność decyzji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ostateczność decyzji

Stwierdzenie ostateczności decyzji administracyjnej dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej (tj. zgody, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego)

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania, bądź upłynął 14-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji do wniesienia odwołania.

Organ jest zobowiązany skompletować wszystkie dowody potwierdzające doręczenie decyzji stronom postępowania.

Potwierdzeniem doręczenia jest:

  • w przypadku odbioru osobistego - podpis osoby odbierającej decyzję,
  • w przypadku doręczenia przez pocztę - zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane przez stronę.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jeśli zachodzi jedna z opisanych powyżej sytuacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może:

  1. wydać zaświadczenie potwierdzające, że decyzja stała się ostateczna,
  2. nadać klauzulę ostateczności decyzji.

Ad. 1) Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że decyzja stała się ostateczna – następuje na wniosek strony i wymaga wniesienia opłaty skarbowej za każdy egzemplarz zaświadczenia w kwocie 17 zł. Do ww. wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia takiej opłaty.

W przypadku złożenia takiego wniosku - zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Przykładowe oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ostateczność decyzji.

Przykładowe oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ostateczność postanowienia

Ad. 2) W celu nadania klauzuli ostateczności decyzji należy przedłożyć w Oddziale Terenowym KOWR, w którym rozpatrywany był wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej, oryginał decyzji, bądź przesłać go pocztą, z prośbą o dokonanie takiej czynności i zwrotne przesłanie. Z uwagi na fakt, iż nadanie klauzuli ostateczności jest odpowiednikiem zaświadczenia - wymaga wniesienia opłaty skarbowej za każdy egzemplarz w kwocie 17 zł. Wraz z oryginałem decyzji należy przedłożyć dowód uiszczenia takiej opłaty.

Jeżeli strona wystąpi o nadanie klauzuli ostateczności - KOWR dokona tego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłatę skarbową wnosi się poprzez wpłatę 17 zł do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub też na rachunek bankowy 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 przeznaczony dla wpłat opłaty skarbowej, z dopiskiem odpowiednio: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia".

Informacja dotycząca uprawomocnienia decyzji (.pdf)