Odwołanie od decyzji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Odwołanie od decyzji

Na podstawie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa służy stronie odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie za pośrednictwem organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania, bądź upłynął 14-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji do wniesienia odwołania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że decyzja stała się ostateczna – następuje na wniosek strony i wymaga wniesienia opłaty skarbowej za każdy egzemplarz zaświadczenia w kwocie 17 zł. Do ww. wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia takiej opłaty.

W przypadku złożenia takiego wniosku - zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłatę skarbową wnosi się poprzez wpłatę 17 zł do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub też na rachunek bankowy 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 przeznaczony dla wpłat opłaty skarbowej, z dopiskiem odpowiednio: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia".

Przykładowe oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Powyższe oświadczenie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej najlepiej kierować od razu do Oddziału Terenowego KOWR, w którym rozpatrywany był wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej (tj. zgody, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).