Kiedy zgoda nie jest wymagana - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kiedy zgoda nie jest wymagana

Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej nie jest wymagana:

 1.  przy nabywaniu:
 1. nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
 2. nieruchomości rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne,
 3. gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r. zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzyły zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 4. nieruchomości rolnych, które w dniu 30.04.2016 r. w ostatecznych decyzjach o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości) na cele inne niż rolne (np. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub inne, usługowe, przemysłowe itp.) – o ile decyzja taka nie została zmieniona, uchylona, nie stała się bezprzedmiotowa lub nie wygasła,
 5. nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi,
 6. nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, o  których mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 7. nieruchomości rolnych sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 8. nieruchomości rolnych, w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości;
 9. nieruchomości rolnych:
  • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
  • na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
  • w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego,
  • na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
  • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego,
  • położonych na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

 

 1. jeśli nabywcą nieruchomości rolnej (stosownie do art. 2a ust. 1 i ust. 3 ustawy) jest:
 1. rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 2. osoba bliska zbywcy (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie),
 3. jednostka samorządu terytorialnego,
 4. Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR,
 5. spółka prawa handlowego:
  • której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będąca operatorem systemu przesyłowego albo posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. – Prawo energetyczne,
  • która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową systemu dystrybucyjnego gazowego,
 6. spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art. 1 ust. 2 tej ustawy,
 7. osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 8. park narodowy, w przypadku nabycia nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,
 9. osoba, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym  – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została z niej wywłaszczona na te same cele,
 10. Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
 11. spółdzielnia produkcji rolnej w wyniku:
  • wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 147 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
  • zbycia wkładu gruntowego przez członka tej spółdzielni,
  • członek spółdzielni produkcji rolnej, mający wkład gruntowy w tej spółdzielni, w przypadku zbycia na jego rzecz wkładu gruntowego przez innego członka tej samej spółdzielni.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.