Promocja produktów rolnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Promocja produktów rolnych

Charakterystyka mechanizmu

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej przewiduje wspieranie działalności promocyjnej i informacyjnej prowadzonej na rynku  produktów żywnościowych. Pomoc finansową dla tych działań można uzyskać w ramach mechanizmu „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, które są reprezentatywne dla danej branży rolnej, jak również od 1 grudnia 2015 roku, organizacje producentów lub ich zrzeszenia oraz inne organy sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja i informowanie o produktach rolnych.

Współpraca instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w tym mechanizmie może przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji podmiotów uczestniczących w realizacji działań edukacyjnych, promocyjno-informacyjnych oraz społecznych. Ponadto ten mechanizm stwarza szanse na pozyskanie znaczących środków finansowych, pozwalających przedsiębiorcom unijnym skuteczniej konkurować na rynkach światowych.

Promocja produktów rolnych w ramach przedmiotowego mechanizmu możliwa jest na rynku wewnętrznym UE, a także na rynkach poza UE (tzw. rynkach krajów trzecich).

 

Źródła finansowania programów
 • zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 programy promocyjne i/lub informacyjne realizowane  w ramach przedmiotowego mechanizmu finansowane są ze środków:
  • Unii Europejskiej – do maksymalnej wysokości 50% kosztów netto,
  • budżetu krajowego – do maksymalnej wysokości 30% kosztów netto,
  • ze środków własnych organizacji proponującej lub ze środków odpowiednich funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – minimum 20% kosztów netto oraz podatek od wartości dodanej (VAT).

W przypadku działań promocyjnych dotyczących owoców i warzyw skierowanych specjalnie dla dzieci w placówkach szkolnych, finansowanie ze środków Unii Europejskiej wzrasta do wysokości 60% kosztów netto, natomiast wkład budżetu krajowego obniżany jest do wartości 20% kosztów netto programu.

 • zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014:
  • udział Unii w finansowaniu programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego na rynku wewnętrznym nie przekracza 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
  • udział Unii w finansowaniu programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego w państwach trzecich, jak również w przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw, wynosi 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych,
  • udział Unii w finansowaniu programów kryzysowych wynosi 85%,
  • udział Unii dla państw objętych pomocą finansową, tj. Cypru i Grecji, wynosi 75-85%.
  • pozostałą część wydatków ponoszą wyłącznie organizacje  inicjujące.

W przypadku braku możliwości odzyskania podatku od wartości dodanej (VAT) przez organizację inicjującą, podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

 

Produkty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 
 • Wszystkie produkty rolne wyszczególnione w Aneksie I do TFUE, z wyłączeniem tytoniu;
 • Niektóre przerobione produkty, takie jak piwo, czekolada, chleb i ciasto, makaron, sól, kukurydza cukrowa oraz bawełna;
 • Napoje alkoholowe z oznaczeniem geograficznym;
 • Produkty rybołówstwa, jeśli są związane z innym produktem;
 • Wino powiązane z innym produktem lub samo, jeśli jest powiązane z programem wielonarodowym (tzw. programy multi), wino z oznaczeniem pochodzenia lub chronione geograficznym oznaczeniem, wino posiadające informację o odmianie winorośli;
 • Produkty wytwarzane wg krajowego systemu jakości.
Działania promocyjne i/lub informacyjne realizowane w ramach ww. mechanizmu

Do działań podlegających współfinansowaniu ze środków UE, przy pomocy których można osiągać cele programu (kształtowanie wizerunku produktów unijnych, zdobycie przewagi nad konkurentami oraz zachęcanie do zakupu określonych towarów itd.), należą m.in.:

 • Reklama w mediach tradycyjnych takich jak: prasa, radio, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna (outdoor) – podstawowa forma komunikowania się z rynkiem, która obejmuje informowanie i przypominanie o zaletach jakościowych produktu, wartościach odżywczych i zdrowotnych, etykietowaniu, specyficznych metodach produkcji, wysokich standardach ochrony zwierząt i poszanowania środowiska naturalnego a także kreowanie wśród konsumentów potrzeby i chęci posiadania danego produktu oraz kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o nim,
 • Promocja sprzedaży – (promocja uzupełniająca lub aktywizacja sprzedaży) forma promocji obejmująca krótkookresowe bodźce, tj. m.in. próbki, kupony, premie, konkursy i loterie, pokazy multimedialne i inne działania zachęcające nabywcę do przyspieszenia decyzji zakupu lub nabywania większej ilości promowanych produktów,
 • Promocja wystawienniczo-targowa - działania związane z promocją, skierowane do konsumentów i detalistów poprzez przygotowanie ulotek, broszur, plakatów, katalogów, promocje w miejscach sprzedaży, udział w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym bądź międzynarodowym.
 • Marketing bezpośredni – forma promocji oparta na interakcji, wykorzystująca jeden lub kilka rodzajów mediów, np.: Internet, telewizja cyfrowa, jak również wykorzystująca adresowaną reklamę pocztową, tzw. direct mailing.
 • Public relations:
  • organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, konkursów itd.
  • opracowywanie materiałów prasowych, komunikatów, informacji o produktach, artykułów specjalistycznych i wywiadów,
  • organizowanie konferencji prasowych i innych form kontaktów z mediami,
  • projektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej firmy.

 

Składanie wniosków o dofinansowanie programów prostych w ramach aktualnej polityki promocyjnej, obowiązującej od 1 grudnia 2015 roku

Organizacja inicjująca, w odpowiedzi na coroczne zaproszenie KE do składania przez beneficjentów propozycji programów prostych, zamieszczone na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na stronie KOWR, w terminie wyznaczonym przez KE, składa bezpośrednio do KE wniosek dotyczący działań informacyjnych i promocyjnych współfinansowanych przez UE. Wniosek o współfinansowanie programów prostych musi być przygotowany oraz przesłany wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków i przed upływem terminu określonego w zaproszeniu. Komisja Europejska, w wyniku oceny programów, każdorazowo przez trzech niezależnych ekspertów, dokonuje wyboru propozycji programów prostych, otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków i wydaje decyzję.

Wniosek każdorazowo dostępny jest na portalu dla uczestników ww. mechanizmu, po uprzednim zarejestrowaniu się i/lub zalogowaniu na przedmiotowym portalu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Warunkach udziału w mechanizmie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, które dostępne są w Zakładce: Pliki do pobrania.