Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 3.2. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 3.2.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi dotyczące działania M03 - SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

UWAGA!!
W przypadku złożenia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wniosku o przyznanie pomocy w ramach II naboru wniosków dla poddziałania 3.2, wszelkie zagadnienia będą analizowane indywidualnie przez KOWR na podstawie przedłożonej kompletnej dokumentacji.

 

SPIS TREŚCI:

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. INFORMACJE OGÓLNE – SYSTEMY JAKOŚCI
 3. INFORMACJE OGÓLNE- GRUPA PRODUCENTÓW
 4. KOSZTY KWALIFIKOWALNE
 5. OGŁOSZENIA PRZETARGOWE
 6. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
 7. UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY
 8. ZNAKOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH – KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020
 9. KWOTA POMOCY
 10. PUNKTACJA
 11. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

PYTANIA ORAZ ODPOWIEDZI:

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Kto może ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 3.2? (data publikacji: 31.12.2019r.)

O pomoc może ubiegać się grupa producentów:

 1. której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. która składa się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;
 3. której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy;
 4. której członkowie wytwarzają lub – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze zgodnie z systemami jakości;
 5. która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56);
 6. która nie otrzymuje dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w rolnictwie ekologicznym, o których mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją;
 7. która realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.) lub w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007;
 8. której członkowie – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy – zawarli w umowie spółki cywilnej lub w umowie konsorcjum postanowienia dotyczące:
  • sposobu podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,
  • wyznaczenia wspólnika spółki cywilnej lub podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum, który jest:
   • upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,
   • odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,
  • miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.
 9. w skład, której nie wchodzą członkowie będący członkami innej grupy producentów ubiegającej się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, której złożony wniosek o przyznanie pomocy dotyczy, co najmniej jednego tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, wytwarzanego w ramach systemów jakości.

W przypadku, gdy o pomoc ubiega się podmiot nieposiadający osobowości prawnej, warunek posiadania numeru identyfikacyjnego uważa się za spełniony, jeżeli numer identyfikacyjny posiada podmiot wchodzący w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, reprezentujący pozostałych członków tego podmiotu.

 1. Co może być przedmiotem wsparcia? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Przedmiotem wsparcia są produkty rolne lub środki spożywcze wytwarzane w ramach unijnych oraz krajowych systemów jakości tj.:

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
 • ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
 • „Jakość Tradycja”
 • „Quality Meat Program”
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
 1. Czy grupa producentów może uzyskać wsparcie z dotacji w rolnictwie ekologicznym i podziałania 3.2? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Grupa producentów nie może uzyskać wsparcia na te same działania promocyjne z różnych źródeł finansowania. Zgodnie z art. 23 pkt.1) lit d) ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.  2019 r. poz. 1353 j.t.) można udzielać dotacji na dofinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych w rolnictwie ekologicznym. Dotacja ta jest dotacją fakultatywną i obecnie nie jest udzielana. 

 1. Czy istnieje możliwość pozyskania dotacji z funduszu promocji owoców i warzyw oraz poddziałania 3.2? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Środki z funduszu promocji owoców i warzyw nie są środkami publicznymi, a środkami własnymi funduszu, pod warunkiem, że jest się uczestnikiem danego funduszu i składa się deklarację oraz dokonuje wpłat na rzecz danego funduszu.

 1. Czy grupa producencka, która otrzymała dofinansowanie w ramach I naboru, wnioskując w II naborze może składać wniosek na 2.5 mln zł kosztów kwalifikowalnych? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z § 10 ust. 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401) w trakcie realizacji Programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy. W związku z czym beneficjent, który otrzymał już w trakcie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” pomoc finansową jeden raz, może tę pomoc otrzymać jeszcze raz w kolejnym naborze wniosków.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych tj. 2 500 000 zł, w odniesieniu do których może zostać przyznana pomoc została uregulowana w § 4 ust 2 ww. rozporządzenia. Koszty, o których mowa powyżej odnoszą się do operacji, na którą może zostać przyznana pomoc w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy.
Tak, więc maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych o refundację których będzie ubiegał się wnioskodawca w związku z planowaną operacją w obecnym naborze wniosków może wynosić 2 500 000 zł.

 1. Czy Wnioskodawca powinien dostarczyć do KOWR oryginały dokumentów, czy kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401) § 7  ust. 3, precyzuje sposób poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2.

W związku z powyższym kopie dokumentów dołącza się do wniosku w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 • przez pracownika KOWR, lub
 • podmiot, który wydał dokument, lub
 • w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub
 • przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym albo adwokatem, lub
 • przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jednego z jego członków - w przypadku kopii dokumentów stanowiących podstawę utworzenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Załącznikami składanymi do wniosku w postaci kopii są przede wszystkim dokumenty potwierdzające uczestnictwo członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w odpowiednich systemach jakości oraz kopie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia grupy producentów.

Zaznaczyć należy, że kopie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia grupy producentów potwierdzić za zgodność z oryginałem może podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jeden z jego członków.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE – SYSTEMY JAKOŚCI:

 1. Jakie systemy jakości objęte są II naborem wniosków o przyznanie pomocy? (data publikacji: 31.12.2019r.)

II naborem wniosków objęte są systemy jakości wskazane w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym

II naborem wniosków nie są objęte systemy jakości:

 • „Pork Quality System”,
 • „Integrowana produkcja roślin”.
 1. Czy w momencie złożenia wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca musi już wytwarzać produkty w danym systemie jakości, który chce promować (czy można wdrożyć produkcję w tym systemie w przyszłości np. po złożeniu wniosku, czy też po przyznaniu dotacji)? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W momencie składania wniosku o przyznanie pomocy do wniosku dołącza się  kopie dokumentów potwierdzających wytwarzanie produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości określonych w ogłoszeniu o II naborze. Co oznacza, że w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca posiada certyfikat na produkt rolny lub środek spożywczy, który zamierza promować.

 1. Czy w ramach jednego wniosku o przyznanie pomocy można promować 2 systemy jakości np. GTS („gwarantowane tradycyjne specjalności”) i QAFP („Quality Assurance for Food Products”)? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W ramach jednego wniosku o przyznanie pomocy mogą być promowane produkty rolne i środki spożywcze posiadające dwa systemy jakości, np. GTS i QAFP.

 1. Czy operacja może obejmować taką samą grupę produktów, które uwzględnione zostały w ramach I naboru? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W ramach II naboru operacja może obejmować taką samą grupę produktów, jak podczas poprzedniego naboru.

 1. Czy w skład grupy producentów mogą wchodzić producenci różnych kategorii produktów, tj. z różnych branż spożywczych oraz różnych ogniw łańcucha rolno-spożywczego (rolnicy, przetwórcy)? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Możliwe jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy przez producentów różnych kategorii produktów, które są produkowane przez kilku lub kilkunastu producentów. Jednakże, należy pamiętać, że niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której, np. jeden z konsorcjantów będzie promował swój produkt/produkty na bardzo dużą skalę (w tym poprzez wszystkie albo większość form promocji, zaplanowanych do realizacji w ramach operacji), a pozostali konsorcjanci, czy choćby jeden z nich w dużo mniejszym stopniu. Powyższa sytuacja powodowałaby w skrajnych przypadkach nierówność w wykorzystaniu środków publicznych, a może nawet stworzenie sztucznych warunków do otrzymania tego wsparcia. Należy wziąć również pod uwagę, że nie ma warunku, aby każdy z elementów planowanej do realizacji operacji musiał dotyczyć każdego z produktów.

 1. Czy jest możliwa promocja poszczególnych produktów wytwarzanych przez producentów wchodzących w skład grupy, czy też wyłącznie zbiorczego produktu grupy producenckiej? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W zależności od składu grupy producentów oraz specyfiki danej grupy przedmiotem promocji może być produkt rolny lub środek spożywczy produkowany przez poszczególnych konsorcjantów lub w niektórych przypadkach będzie to produkt zbiorczy danej grupy producentów. Ważne jest aby produkt będący przedmiotem promocji posiadał znak systemu jakości, który jest przedmiotem naboru. II naborem wniosków objęte są systemy jakości wskazane w ogłoszeniu Dyrektora Generalnego KOWR o naborze zamieszczonym na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

W ramach poddziałania 3.2 „„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” nie mogą być promowane komercyjne znaki handlowe. Umieszczenie znaków handlowych na materiałach promocyjnych nie może prowadzić do zmiany celu realizowanej operacji i promowania konkretnej marki.

Dopuszczalne jest natomiast zamieszczanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych powstających w ramach operacji finansowanych z udziałem środków z poddziałania 3.2 PROW 2014-2020, znaków handlowych (towarowych), w tym logotypów konkretnych produktów, z wyłączeniem znaków towarowych „komercyjnych” (art. 4 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 807/2014). Warunkiem umieszczenia takiego znaku na materiałach informacyjnych i promocyjnych jest, przede wszystkim:

 • zachowanie w niezmienionym kształcie przekazu celu operacji oraz
 • brak ukierunkowania tego przekazu na konkretną markę.
 1. Czy w ramach programu można promować konkretną własną markę, producenta lub firmę produkującą, nazwę sieci, która to sprzedaje? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Przedmiotem promocji nie jest konkretna marka, producent lub firma produkująca, nazwa sieci, która  to sprzedaje, a konkretny produkt lub środek spożywczy przeznaczony bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi posiadający znak systemu jakości żywności. Działania promocyjne powinny dotyczyć  tego produktu.  Dopuszczalne jest zamieszczanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych powstających w ramach działań  finansowanych z udziałem środków z poddziałania 3.2 PROW, znaków handlowych (towarowych), w tym logotypów konkretnych produktów, z wyłączeniem znaków towarowych „komercyjnych” (art. 4 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe).

 1. Czy w sytuacji, w której Wnioskodawcą będą 2 podmioty działające na podstawie umowy konsorcjum, oba te podmioty muszą mieć przyznany system jakości? Czy wystarczy, że jeden z tych podmiotów będzie miał przyznany system jakości? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401), pomoc jest przyznawana grupie producentów, która składa się, co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach systemów jakości, o których mowa w pkt. 5 ww. rozporządzenia.

W przypadku konsorcjum utworzonego z dwóch podmiotów, aby otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 3.2 obaj członkowie powinni wytwarzać produkty w ramach systemów jakości wskazanych w ogłoszeniu Dyrektora Generalnego KOWR dotyczącego II naboru wniosków o przyznanie pomocy z dnia 30.10.2019r.

Ustawodawca dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia, w przypadku, gdy nie wszyscy członkowie konsorcjum posiadają certyfikaty na wytwarzane produkty w takim przypadku zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, pomoc jest przyznawana grupie producentów, której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków grupy, co w praktyce oznacza, iż liczba podmiotów takiego konsorcjum musi wynosić minimum 5 członków.  

 

III. INFORMACJE OGÓLNE- GRUPA PRODUCENTÓW:

 1. Jak należy interpretować podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Jeden podmiot należy interpretować, jako podmiot o takim samym składzie. W przypadku zmiany składu podmiotowego, niezależnie od lidera tej grupy, mamy do czynienia z nowym podmiotem.

 1. Czy jeden podmiot może złożyć 2 wnioski w ramach II naboru wniosków o przyznanie pomocy? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W przypadku złożenia przez jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy, KOWR rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do KOWR. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami KOWR nie przyznaje pomocy.

 1. Czy grupa producentów może złożyć wniosek z podmiotami ze sobą powiązanymi (np. kapitałowo)? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Beneficjentami poddziałania mogą być, podmioty o różnej formie prawnej.

 1. Czy grupa producencka, która otrzymała dofinansowanie w ramach I naboru, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach II naboru? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach I naboru może złożyć wniosek w II naborze.

 1. Czy Wnioskodawca będący członkiem grupy producentów, który w ramach I naboru, otrzymał pomoc finansową, w ramach innej grupy producentów, może ubiegać się o pomoc w ramach naboru II? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W ramach II naboru grupa producentów, różniąca się składem może ubiegać się o pomoc.

 1. Czy spółdzielnia, którą tworzy związek grup producentów może być beneficjentem poddziałania 3.2? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego może samodzielnie występować z wnioskiem o przyznanie pomocy, natomiast w przypadku, gdy spółdzielnię tworzy związek grup producentów rolnych należy potwierdzić, że członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości stanowią nie więcej niż 20% liczby członków grupy producentów.

 1. Czy Stowarzyszenie niebędące grupą producencką może złożyć samodzielnie wniosek o przyznanie pomocy? (data publikacji: 31.12.2019r.)

O wsparcie może ubiegać się grupa producentów (nie musi to  być grupa producentów w rozumieniu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach), która wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze w ramach jednego z systemów jakości, której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy (§ 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020).

 1. Czy w skład konsorcjum może wejść izba gospodarcza zrzeszająca producentów posiadająca status lidera konsorcjum? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy liderem będącym izbą gospodarczą może zostać uznane za stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy w rozumieniu art. 60 rozporządzenia nr 1306/2013, zgodnie, z którym: „Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych, osobom fizycznym ani prawnym nie przyznaje się jakichkolwiek korzyści wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego, jeżeli stwierdzono, że warunki wymagane do uzyskania takich korzyści zostały sztucznie stworzone, w sprzeczności z celami tego prawodawstwa.” Wynika to z faktu, iż lider konsorcjum jest izbą gospodarczą utworzoną na podstawie przepisów ustawy  z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2019 r, poz. 579, j.t.) . Stosownie do treści art. 2 ww. ustawy, „Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.”

W kontekście definicji beneficjenta poddziałania 3.2  należy zapewnić  jego producencki charakter.

Zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1080 z późn. zm.), grupa producentów powinna wytwarzać produkty rolne lub środki spożywcze w ramach jednego z systemów jakości, której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy.

 1. Czy obowiązek sporządzania i rozliczania projektu spoczywa na dowolnym członku konsorcjum (grupa lub firma)? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Umowa (np. konsorcjum) powinna zawierać skład grupy producentów ze wskazaniem lidera, który będzie posiadał upoważnienie, od każdego z członków grupy do jego reprezentowania w zakresie ubiegania się o pomoc oraz przyznawania i wypłaty pomocy. Powinna zawierać również podział zadań pomiędzy podmiotami w ramach zadań zaplanowanych w ramach operacji oraz wskazać podmiot odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, a także miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaniem pomocy. Nie ma przepisów, które mówią kto może być liderem grupy, zależy to tylko i wyłącznie od podmiotu ubiegającego się o pomoc.

 1. Czy wniosek o dofinansowanie może złożyć grupa podmiotów, która będzie działać na podstawie umowy konsorcjum, w której zawarte zostaną wszystkie warunki wzajemnej współpracy?(data publikacji: 08.01.2020r.)

Pomoc jest przyznawana grupie producentów, której członkowie działają na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy. Umowa konsorcjum określa podział obowiązków pomiędzy konsorcjantami. Pomoc jest przyznawana grupie producentów, która składa się, z co najmniej dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi. W składzie takiej grupy producentów członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości mogą stanowić nie więcej niż 20 % pozostałych członków grupy (warunek ten może być spełniony przy grupach składających się, z co najmniej 5 członków).

 1. Czy stowarzyszenie działające na zasadach ogólnych stowarzyszeń i posiadające numer nadany przez ARiMR może złożyć wniosek samodzielnie, czy też tylko spółdzielnia, a wszelkie inne podmioty, jako konsorcja?(data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401) jedynym podmiotem uprawnionym do samodzielnego ubiegania się o środki wsparcia w ramach poddziałania 3.2 jest podmiot funkcjonujący w formie spółdzielni. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez stowarzyszenie brana jest pod uwagę m.in. lista członków stowarzyszenia, która jest zmienna i uzależniona od deklaracji członkowskiej, dokonywania wpłat składki członkowskiej, nowych zgłoszeń. W związku z tym weryfikowany jest skład stowarzyszenia, w tym oświadczenie władz stowarzyszenia o tym, że we wniosku zostali uwzględnieni wszyscy jego członkowie, aktualność posiadanych certyfikatów.
Ponadto, przedmiotem weryfikacji jest potwierdzenie czy zgodnie z § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia, członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości nie stanowią więcej niż 20% liczby członków tej grupy.

 1. Czy w przypadku gdy członkami grupy są wyłącznie uczestnicy systemów jakości, wystarczy "umowa założycielska grupy"? Czy grupa musi być sformalizowana? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Niezależnie od tego czy grupa producentów działa na mocy ustawy o grupach producentów rolnych czy też działa w związku z umową zawartą przez członków grupy, musi skupiać uczestników systemów jakości, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401).

Wszelkie obowiązki grup działających w ramach wybranej formy prawnej wynikają z ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach, natomiast w przypadku grup,  które działają w sposób inny niż określone w ustawie, wymagane jest dołączenie do wniosku o przyznanie pomocy dokumentu stanowiącego podstawę utworzenia grupy producentów zgodnie z  § 2 pkt 9 ww. rozporządzenia tj.:

 • umowa spółki cywilnej (jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej) lub
 • umowy konsorcjum (umowa inna niż umowa spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy).

Umowa świadcząca o utworzeniu grupy producentów (umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) nie musi być przygotowywana ani rejestrowana przez notariusza, natomiast ważne jest aby była zawarta w formie pisemnej. Grupa, zrzeszająca producentów w ramach takiej umowy nie podlega wpisowi do KRS.

Umowa świadcząca o utworzeniu grupy producentów, zgodnie z § 2 pkt 9 ww. rozporządzenia powinna zawierać co najmniej postanowienia dotyczące:

 • sposobu podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,
 • wyznaczenia wspólnika spółki cywilnej lub podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum, który jest:
  • upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,
  • odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,
 • miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.

 

IV. KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 1. Na jakie działania promocyjno-informacyjne można uzyskać wsparcie? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W ramach działań promocyjnych  refundowane mogą być  koszty:

 1. reklamy w mediach, w szczególności w telewizji, radiu lub prasie;
 2. promocji w punktach sprzedaży;
 3. przygotowania stoisk;
 4. przygotowania materiałów reklamowych;
 5. udziału w pokazach, wystawach lub targach;
 6. organizacji szkoleń lub konferencji;
 7. przygotowania lub administrowania stroną internetową;
 8. najmu powierzchni reklamowej;
 9. publikacji, broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń lub innych materiałów reklamowych;
 10. wynagrodzenia dostawców towarów lub usług realizowanych przez podmioty niebędące członkami grupy producentów;
 11. najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku, gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;
 12. poniesione poza siedzibą beneficjenta:
  • podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiemtransportu w II klasie,
  • podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
  • zakwaterowania – do wysokości 380 zł na jeden dzień dla jednej osoby,
  • wyżywienia oraz przejazdów do wysokości:
   • diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym podróży służbowej poza granicami kraju, – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • 60 zł na dobę – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. wytworzenia bezpośrednio przez beneficjenta produktów rolnych lub środków spożywczych będących przedmiotem operacji, wykorzystanych do degustacji w ramach realizowanej operacji, z wyłączeniem kosztu marży;
 14. tłumaczeń, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji;
 15. podatku od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).
 1. Czy reklama displayowa (banerowa) w Internecie emitowana na terenie krajów Unii Europejskiej będzie uznawana za promocję poza granicami Polski? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Reklama displayowa (banerowa) w Internecie emitowana na terenie krajów Unii Europejskiej jest traktowana, jako promocja poza granicami Polski.

 1. Jakie przykładowe działania informacyjno-promocyjne można traktować, jako „pokazy”? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Z doświadczenia KOWR z realizacji kampanii promocyjnych przez Beneficjentów w ramach I naboru wniosków dla poddziałania 3.2 wynika, że pokazy dotyczą najczęściej pokazów kulinarnych, w  trakcie, których wykorzystywane są produkty będące przedmiotem promocji.

 1. Czy produkt piwo bezalkoholowe posiadające certyfikat i objęte produkcją w ramach systemu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej może być objęte wsparciem w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.2? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Piwo bezalkoholowe posiadające certyfikat i objęte produkcją w ramach systemu rolnictwa ekologicznego może być objęte wsparciem.

 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup/wynajem food trucków, wykonanie mini mleczarni lub mini zakładu przetwórczego? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Zakup food trucków czy wykonanie mini mleczarni lub mini zakładu przetwórczego, jako środki trwałe nie będą mogły być refundowane w ramach operacji poddziałania 3.2. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można jedynie najem środków trwałych albo amortyzację zakupionych środków trwałych, w przypadku, gdy zakup jest bardziej opłacany lub najem jest niemożliwy zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016r. (Dz.U. poz. 1080 z późn. zm.).

Oznacza to, iż wnioskodawca/beneficjent może zakupić ww. środki trwałe na własny koszt, a rozliczać jedynie amortyzację zakupionych środków.

 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na koszty opracowania opakowań biodegradowalnych do promocji zrównoważonego rozwoju, koszty wdrożenia znaków „wolne od GMO”? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Koszty opracowania opakowań biodegradowalnych do promocji zrównoważonego rozwoju oraz koszty wdrożenia znaków „wolne od GMO” nie zostały uwzględnione w katalogu kosztów kwalifikowalnych ujętych w § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016r. (Dz.U. poz. 1080 z późn. zm.), dlatego też nie jest możliwa ich refundacja.

 1. Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na koszty poniesione na wynagrodzenie dla firm reklamowych, które będą realizowały kampanie promocyjne? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Koszty poniesione na wynagrodzenie dla firm reklamowych, które będą realizowały kampanie promocyjne mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych.

 1. Czy na istniejącej stronie internetowej powstałej podczas I naboru można założyć zakładkę z promowanymi w programie certyfikowanymi produktami, czy wymagane jest założenie nowej strony internetowej? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W przypadku strony internetowej należy wziąć pod uwagę fakt, że nie mogą być finansowane te same zadania, które zostały już zrealizowane i rozliczone w ramach umowy ze środków finansowych z I naboru wniosków. Dlatego też, w zależności od zakresu planowanych do zamieszczenia informacji o certyfikowanych produktach oraz podmiotów prawnych tworzących grupę producentów, można stworzyć nową stronę internetową lub wystarczy założyć zakładkę na istniejącej już stronie internetowej.

 1. Czy podmiot wnioskujący o przyznanie pomocy w ramach II naboru wniosków może wykorzystać nagranie spotu tv i filmu reklamowego wykonanych i rozliczonych  w ramach operacji realizowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z I naboru? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Mając na uwadze racjonalne podejście do wykorzystania wytworzonych już materiałów promocyjnych, sfinansowanych ze środków publicznych, możliwe jest wielokrotne wykorzystanie materiałów informacyjno-promocyjnych, zrealizowanych na przeprowadzenie operacji informacyjno-promocyjnej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" PROW 2014-2020.

 1. Czy można zrefundować koszty za prawa autorskie aktorom zatrudnionym do wykonania spotu tv i filmu reklamowego, który został wykonany i rozliczony w ramach operacji realizowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z I naboru (wykorzystanie poprzednich filmów spowoduje oszczędności)?  (data publikacji: 31.12.2019r.)

Możliwe jest ponowne wykorzystanie materiałów promocyjnych, np. spotu tv, filmu reklamowego, wytworzonych w poprzedniej edycji programu oraz ewentualne sfinansowanie praw autorskich aktorom zatrudnionym do wykonania tego spotu i filmu. Wynika to m.in. z oszczędności i racjonalnego wykorzystania wytworzonych już materiałów promocyjnych sfinansowanych ze środków publicznych.

 1. Czy  kampania reklamowa wykorzystująca blogerów, vlogerów, którzy będą nagrywać, tworzyć treści odnośnie produktów będzie  kosztem kwalifikowanym? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Koszty kampanii reklamowej wykorzystującej blogerów, vlogerów mogą być kosztami kwalifikowalnymi, pod warunkiem zapewnienia szeregu warunków, w tym m.in. racjonalności kosztów, przekaz kampanii reklamowej będzie dotyczył produktów będących przedmiotem planowanej operacji, zachowania w niezmienionym  kształcie przekazu celu operacji,  brak ukierunkowania  przekazu na konkretną markę, oznakowanie zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

 1. Czy w ramach organizacji konferencji można uwzględnić również koszt oprawy artystycznej, wynajem sali oraz wyżywienie? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Koszt konferencji jest kosztem kwalifikowalnym, zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia  MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080 z późn. zm.). W związku z powyższym, nie można wykluczyć, aby wsparcie mogło dotyczyć kosztu  związanego z oprawą artystyczną zaplanowanej konferencji. Niemniej jednak należy podkreślić, że w przypadku wszystkich kosztów, jakie są zaplanowane do realizacji w ramach operacji, po stronie wnioskodawcy nałożony jest obowiązek wykazania ich racjonalności oraz niezbędności do realizacji operacji. Biorąc pod uwagę powyższe, wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić konieczność poniesienia danego kosztu, aby osiągnąć cel operacji. Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy KOWR dokona oceny każdego zaplanowanego kosztu, pod względem jego racjonalności i zasadności poniesienia.

 1. Czy w ramach promocji na eventach/targach można zakupić duży balon reklamowy, na którym będą umieszczone informacje reklamowe oraz informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE? (data publikacji: 08.01.2020r.)

W celu wzmocnienia przekazu na eventach/targach możliwe jest wykorzystanie balonu reklamowego oznakowanego zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020. W przypadku wszystkich kosztów, jakie są zaplanowane do realizacji w ramach operacji, po stronie wnioskodawcy nałożony jest obowiązek wykazania ich racjonalności oraz niezbędności do realizacji operacji.
Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić konieczność poniesienia danego kosztu, aby osiągnąć cel operacji. Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy KOWR dokona oceny każdego zaplanowanego kosztu, pod względem jego racjonalności i zasadności poniesienia. Ponadto, należy zagwarantować, że nie będzie to środek trwały. Dodatkowo oznakowanie zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 musi być umieszczone w sposób trwały.

 1. Czy w ramach promocji na eventach/targach można zakupić kiosk multimedialny, do którego wgrane byłyby informacje dotyczące projektu, produktów objętych promocją oraz systemu jakości, w ramach, którego wytwarzane są produkty objęte promocją?(data publikacji: 08.01.2020r.)

Zakup kiosków multimedialnych, jako środka trwałego nie może być refundowany w ramach operacji poddziałania 3.2. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można jedynie najem środków trwałych albo amortyzację zakupionych środków trwałych, w przypadku, gdy zakup jest bardziej opłacany lub najem jest niemożliwy zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401). Oznacza to, że można zakupić środki trwałe na własny koszt, a rozliczać jedynie amortyzację zakupionych środków.

 1. Czy w ramach kampanii można umieszczać w sklepach materiały POS (typu naklejki podłogowe, listwy półkowe, wooblery etc.) oznaczone zgodnie z wymogami KOWR? Do którego kanału przekazu należy je zakwalifikować?(data publikacji: 08.01.2020r.)

Materiały typu POS mogą być wykorzystywane w kampanii, jako materiały wspierające, np. degustację i tam zaliczone, jako element składowy. W zależności od zastosowania materiałów POS, mogą one być wykorzystywane w kilku kanałach, jako wsparcie działań promocyjnych. Zamieszczenie naklejek podłogowych oznakowanych zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, w tym m.in. symbolami UE wydaje się niestosowne.

 1. Czy dystrybucja gadżetów reklamowych może odbywać się poprzez przedstawicieli handlowych beneficjenta? Przedstawiciel otrzymałby większą ilość gadżetów, które rozdałby hurtowniom i sklepom. Ostatecznie rozdawanie gadżetów klientom docelowym odbywałoby się za pośrednictwem sklepów.(data publikacji: 08.01.2020r.)

W dystrybucji materiałów przez przedstawicieli handlowych do hurtowni należy wskazać, w jaki sposób zostanie osiągnięty cel, czyli dotarcie do konkretnego konsumenta. Na zakończenie realizacji dystrybucji należy sporządzić raport z wykonania zadania, który potwierdzi bezpośrednie dotarcie do konsumenta. Dopiero po spełnieniu tych warunków można uwzględnić taki rodzaj dystrybucji.

 1. Czy działania reklamowe mogą być kierowane do branży HORECA?(data publikacji: 08.01.2020r.)

W odniesieniu do działań reklamowych skierowanych do branży HORECA należy doprecyzować, w jaki sposób certyfikowany produkt trafi do konsumenta końcowego, a nie będzie to tylko promocją sprzedaży. W tym działaniu należy opisać oczekiwane efekty promocji skierowanej na produkt, a w szczególności system jakości.

 1. Czy na projektach reklamowych mogą być umieszczane kody QR, po zeskanowaniu, których konsument będzie przenoszony na stronę internetową dedykowaną kampanii reklamowej? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Przygotowanie strony internetowej dedykowanej kampanii reklamowej jest kosztem kwalifikowalnym. Dlatego też wzmocnienie kampanii o kody QR wraz z oznaczeniem zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, jako dodatkowego elementu przy okazji działań promocyjnych, np. umieszczenie kodu na roll-up-ie, może wzmocnić działania promocyjne realizowanej operacji.

 1. Czy podczas udziału w targach na stoisku może odbywać się sprzedaż produktów? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Udział w targach jest jednym z kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji w ramach uczestnictwa w poddziałaniu 3.2, które ma na celu wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych produktów rolnych i środków spożywczych. W związku z powyższym stoisko targowe i wszystkie materiały informacyjne mogą być wykorzystane, zgodnie z założeniami poddziałania wyłącznie do promowania produktów. Sprzedaż promowanych produktów może być prowadzona w ramach tych samych targów na odrębnym stoisku, niepodlegającym refundacji w ramach ww. poddziałania.

 1. Na jakiej podstawie powinny zostać ujęte w kosztach produkty przekazane pod degustację? Czy powinny zostać przedstawione na podstawie deklaracji producenta? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Koszty wytworzenia produktów rolnych lub środków spożywczych z wyłączeniem kosztu marży, będących przedmiotem operacji, wykorzystanych do degustacji w ramach realizowanej operacji należy dokumentować poprzez przedstawienie wewnętrznych dowodów księgowych m.in. not księgowych oraz dokumentów, które mogą być sporządzone na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków), zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonywały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) – na zasadach określonych w § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 oraz z 2018 r. poz. 1779). Ponadto, należy przedstawić oświadczenie dotyczące elementów składowych kosztów wytworzenia produktów rolnych lub środków spożywczych, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania beneficjenta.

 1. Czy z uwagi na specyfikę produktów oferowanych przez dwóch różnych producentów tworzących konsorcjum można będzie w ramach projektu zorganizować degustacje dotyczące tylko jednego z członków grupy i jego produktów? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Do wniosku o przyznanie pomocy należy złożyć umowę konsorcjum, która określa podział obowiązków pomiędzy konsorcjantami. Konieczne jest, zatem uregulowanie różnych form promocji i określenie produktów, których mają one dotyczyć w postanowieniach umowy konsorcjum. Ponadto, Opis operacji będący załącznikiem nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy określa, jakie działania będą realizowane przez podmioty wchodzące w skład grupy, np. dla jednego produktu konsorcjanta reklama będzie zamieszczona na billboardach, drugi konsorcjant umieści reklamę swojego produktu w reklamie prasowej, a na targach będą promowane produkty wszystkich konsorcjantów. Dotyczy to również działania, jakim jest degustacja, która dla jednego konsorcjanta będzie odbywała się w sklepach, a drugi konsorcjant nie będzie prowadził degustacji w sklepach, a użyje produktu będącego przedmiotem promocji do sporządzenia potraw w ramach pokazu kulinarnego, itp.

 1. Czy w ramach projektu można stworzyć dwie oddzielne strony internetowe dla każdego rodzaju produktów / producentów? (data publikacji: 08.01.2020r.)

W ramach poddziałania 3.2 kosztem kwalifikowalnym jest przygotowanie lub administrowanie stroną internetową zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401). dla certyfikowanych produktów będących przedmiotem promocji. W związku z powyższym, działania promocyjne powinny dotyczyć produktów wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy. Dopuszczalne jest zamieszczanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych powstających w ramach działań finansowanych z udziałem środków z poddziałania 3.2 PROW, znaków handlowych (towarowych), w tym logotypów konkretnych produktów, z wyłączeniem znaków towarowych „komercyjnych” (art. 4 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe).

 1. Czy w ramach projektu można stworzyć filmy o producentach, wskazujące na przykład sposób produkcji objętych promocją wyrobów? (data publikacji: 08.01.2020r.)

W ramach podziałania 3.2 możliwe jest przygotowanie filmu wskazującego na sposób produkcji wyrobów objętych promocją. Informacja o producencie powinna mieć drugorzędne znaczenie i pojawiać się w tle głównego przekazu działania promocyjnego Beneficjenta. Istotne jest by Beneficjent w ramach prowadzonych działań promocyjnych produktu nie stosował komercyjnych znaków towarowych (art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 807/2014).

 1. W związku z tym, że do refundacji można zaliczyć koszty, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy w KOWR, w jaki sposób ująć, te koszty w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, aby uzyskać ich refundację? Od którego momentu należy liczyć 2 lata trwania operacji (od pierwszego poniesionego kosztu czy od podpisania umowy z KOWR)? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Zgodnie z § 4 ust. 2. rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401), wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Oznacza to, że koszty poniesione najwcześniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podlegają refundacji, natomiast koszty poniesione przed tym dniem nie podlegają refundacji.

Planując kampanię należy wziąć pod uwagę zapisy § 3 ust 2 ww. rozporządzenia, że pomoc jest przyznawana na operację, która będzie realizowana w nie więcej niż 8 etapach, z tym, że każdy etap będzie realizowany, przez co najmniej 90 dni, a wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Należy pamiętać, iż w przypadku ponoszenia kosztów przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy, po podpisaniu przedmiotowej umowy część kosztów może zostać uznana za niekwalifikowalne przy rozliczaniu wniosku o płatność. Wnioskodawca ponosząc koszty przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy bierze na siebie ryzyko nie uzyskania refundacji w przypadku nie podpisania umowy.

 1. Czy w ramach kampanii reklamowej prowadzonej w Internecie można zorganizować konkurs z nagrodami? Konkurs taki odbywałby się na dedykowanej stronie internetowej stworzonej na potrzeby kampanii reklamowej np. w formie quizu, w którym uczestnicy odpowiadaliby na pytania dotyczące produktów objętych promocją oraz systemów jakości, w ramach, których te produkty zostały wytworzone. Czy w ramach zadań dotyczących konkursu można ująć koszt zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz koszt podatku od nagród? (data publikacji: 23.01.2020r.)

W ramach realizowanej kampanii ze środków poddziałania  3.2 możliwe jest zorganizowanie w Internecie konkursu z nagrodami.

Regulamin takiego konkursu musi być wcześniej przedłożony do KOWR w celu oceny zgodności z zasadami programu (PROW 2014-2020). W związku z tym, np. nagrody powinny być powiązane z produktami będącymi przedmiotem działań promocyjnych. Mogą to być zestawy produktów certyfikowanych, gadżety wyprodukowane w ramach kampanii, przedpłacone bony na zakup certyfikowanych produktów objętych działaniami promocyjnymi w ramach poddziałania 3.2. Jest to wzmocnienie kampanii poprzez możliwość otrzymania certyfikowanych produktów i w bezpośredni sposób  zapoznanie się z jego szczególnymi walorami. Wynika to z zasad realizacji poddziałania 3.2, że promocja certyfikowanych produktów  powinna  koncentrować  się na szczególnych cechach lub korzyściach, w szczególności na ich jakości, szczególnych metodach produkcji, wysokich normach w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowania środowisk, związanych z danym systemem jakości. 

Należy pamiętać, że nagroda na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł) jest wolna od podatku dochodowego.

 1. Czy w ramach bezobsługowej promocji w sklepach można zakupić stand nakładany na mały agregat chłodniczy oraz większą ilość standów kartonowych/ze sklejki składających się z kilku półek, na których ustawione byłyby produkty objęte promocja. Standy zawierałyby grafikę zaakceptowaną przez KOWR oraz informację o współfinansowaniu projektu przez UE, ustawione byłyby na wynajętej powierzchni w sklepie. (data publikacji: 23.01.2020r.)

Zakres kosztów kwalifikowalnych, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2401), jest określony w sposób bardzo ogólny, aby beneficjenci mogli wskazać i realizować w zasadzie dowolny zakres działań promocyjnych, wybierając formę i narzędzia odpowiednie dla wybranego produktu i sposobu dotarcia do określonej grupy/grup potencjalnych odbiorców/kupujących.

Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych metod czy narzędzi, typu  stand nakładany na mały agregat chłodniczy, stand kartonowy lub wykonany ze sklejki  zwierający  grafikę zaakceptowaną przez KOWR oraz informację o współfinansowaniu projektu przez UE.

 1. Czy można umieścić reklamę w gazetce promocyjnej/wizerunkowej sieci handlowej? Reklama zawierałaby wszystkie elementy wymagane przez KOWR. Gazetka wizerunkowa rozdawana byłaby w sieci handlowej lub dystrybuowana, jako insert w prasie komercyjnej, natomiast gazetka promocyjna rozdawana byłaby w sieci handlowej lub dostarczana do skrzynek pocztowych. (data publikacji: 23.01.2020r.)

Reklama może być zamieszczona w gazetce promocyjnej/wizerunkowej po spełnieniu  różnych wymogów, w tym m.in. warunków dotyczących  zakazu promowania komercyjnych znaków towarowych. Zgodnie z zapisami art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11.03.2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe nie przyznaje się wsparcia działaniom informacyjno-promocyjnym dotyczącym komercyjnych znaków towarowych.

Reklama w gazetce nie może być  ofertą handlową, w której umieszczona jest  cena danego produktu.

Przedmiotem promocji nie może być konkretna marka, producent lub firma produkująca, nazwa sieci, która sprzedaje produkt. Działania promocyjne powinny dotyczyć produktu i być  zaprojektowane w sposób zachęcający konsumentów do zakupu produktów objętych systemem jakości.

Promocja tych produktów powinna  koncentrować  się na szczególnych cechach lub korzyściach danych produktów, w szczególności na ich, jakości, szczególnych metodach produkcji, wysokich normach w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowania środowisk, związanych z danym systemem jakości. Projekt takiej gazetki będzie przedmiotem weryfikacji KOWR.

Zamieszczenie w gazetce handlowej informacji, które są obowiązkowe zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia 808/2014 wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z EFRROW na operację, za pomocą  symbolu Unii i odniesienia do wsparcia z EFRROW, poprzez zamieszczenie sloganu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.), będzie wystarczające, aby wyczerpać obowiązek poinformowania o wkładzie EFRROW w realizowaną operację.

 1. Czy w przypadku, gdy promocja będzie odbywać się na terenie dwóch województw to czy np. reklamy radiowe czy bilbordy będą musiały być podzielone na dwa województwa w takiej samej ilości spotów? (data publikacji: 23.01.2020r.)

W przypadku, gdy reklama będzie odbywać się na terenie dwóch województw, np. reklama radiowa czy bilbordy nie jest wymagane, aby była podzielona  w takiej samej liczbie spotów dla dwóch województw. Wnioskodawca decyduje, dla których województw chce zwiększyć rozpoznawalność wytwarzanego produktu posiadającego certyfikat jakości.  Może to być jedno lub kilka województw lub konkretne miasto/miasta z różną liczbą, np. bilbordów.

 1. Czy w przypadku zamieszczenia reklamy w lokalnej telewizji, wystarczy jedna oferta? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Jeżeli zakup czasu antenowego odbywa się od konkretnego dostawcy audiowizualnych usług medialnych to  wystarczy jedna oferta.

Stosownie do treści art. 43a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627 ze zm.),  jej przepisów dotyczących obowiązku wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji nie stosuje się, m.in. w przypadkach określonych w art. 4 pkt 3 lit. h ustawy  Prawo zamówień publicznych, tj. do zakupu czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych.

 1. Czy zakup miejsca reklamowego w gazetce promocyjnej sieci handlowej jako wsparcie degustacji produktu objętego znakiem np. Jakość i Tradycja można uznać za koszt kwalifikowany? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Reklama produktu posiadającego znak np. Jakość Tradycja może być zamieszczona w gazetce promocyjnej po spełnieniu  różnych wymogów, w tym m.in. warunków dotyczących  zakazu promowania komercyjnych znaków towarowych. Zgodnie z zapisami art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11.03.2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe nie przyznaje się wsparcia działaniom informacyjno-promocyjnym dotyczącym komercyjnych znaków towarowych.

Reklama w gazetce nie może być  ofertą handlową, w której umieszczona jest  cena danego produktu.

Przedmiotem promocji nie może być konkretna marka, producent lub firma produkująca, nazwa sieci, która sprzedaje produkt. Działania promocyjne powinny dotyczyć produktu i być  zaprojektowane w sposób zachęcający konsumentów do zakupu produktów objętych systemem jakości.

Promocja tych produktów powinna  koncentrować  się na szczególnych cechach lub korzyściach danych produktów, w szczególności na ich jakości, szczególnych metodach produkcji, wysokich normach w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowania środowisk, związanych z danym systemem jakości.  

Projekt takiej gazetki będzie przedmiotem weryfikacji KOWR. Zamieszczenie w gazetce handlowej informacji, które są obowiązkowe zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia 808/2014 wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z EFRROW na operację, za pomocą  symbolu Unii i odniesienia do wsparcia z EFRROW, poprzez zamieszczenie sloganu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”), będzie wystarczające, aby wyczerpać obowiązek poinformowania o wkładzie EFRROW w realizowaną operację.

 1. Czy badania rynkowe oraz badania produktu i jego wpływu na zdrowie człowieka mogą być uznane za koszty kwalifikowane? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Badania rynkowe oraz badania produktu nie są uwzględnione w § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401), jako  koszty kwalifikowalne podlegające refundacji w ramach poddziałania 3.2.

 1. Czy w przypadku promocji mąk za wydatek kwalifikowany będzie można uznać wypiek chleba na degustacje? (data publikacji: 23.01.2020r.)

W celu wzmocnienia kampanii istnieje  możliwość, np. przygotowania pokazu kulinarnego w trakcie, którego wykorzystania zostanie mąka będąca przedmiotem promocji, z której przygotowany zostanie chleb. W tym przypadku należy podkreślić walory mąki, jako produktu będącego  przedmiotem promocji, a nie chleba.

 1. Czy związku z planowaną promocją wędlin w systemie jakości QAFP w sklepach własnych w formie dołączania do sprzedawanych wyrobów gadżetów promocyjnych np. kubka, takie działanie można uznać za koszt kwalifikowalny? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401), oba działania zarówno promocja w punktach sprzedaży jaki produkcja gadżetów reklamowych (np. kubka) jest uznawana za koszt kwalifikowalny i jest dopuszczalne połączenie tych dwóch działań w jednym zadaniu.

 1. Czy w związku z planowanym udziałem w międzynarodowych targach, stanowisko i degustacje wyrobów ze znakiem QAFP można uznać za koszty kwalifikowalne? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Stanowisko i degustacje podczas targów międzynarodowych są kosztami kwalifikowalnymi zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 13 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401).

 1. Czy szkolenie własnych handlowców z zalet i korzyści związanych z wyrobami handlowymi można uznać za koszt kwalifikowalny? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Koszty szkoleń są kosztami kwalifikowalnymi zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r.  Poz. 2401). Jednakże, szkolenie własnych handlowców z zalet i korzyści wyrobów handlowych może nie zostać uznane za koszt kwalifikowalny. Tematyką szkoleń w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy powinny być certyfikowane produkty oraz system jakości, w którym wytwarzane są produkty oraz powinien być skierowany do konsumentów.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 - 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) i wprowadzające przepisy końcowe, do którego jest odniesienie w § 3 ust. 1 ww.  rozporządzenia MRiRW z dnia 7.07.2016 r. rodzaje działań kwalifikujących się do wsparcia powinny być zaprojektowane w sposób zachęcający konsumentów do zakupu produktów objętych systemem zapewniania jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz powinny koncentrować się na szczególnych cechach lub korzyściach danych produktów , w szczególności na ich jakość, szczególnych metodach produkcji, wysokich normach z zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowania środowiska, związanych z danym systemem jakości. Ponadto, nie przyznaje się wsparcia działaniom informacyjnych dotyczącym konkretnych znaków towarowych.

Wszystko zależy jak skonstruowana będzie  kampania reklamowa, do jakiej grupy docelowej wnioskodawca będzie chciał dotrzeć, jakimi metodami oraz jaki efekt uzyskać.

Przy ocenie wniosku o przyznanie pomocy oceniana będzie całość kampanii reklamowej, zaproponowane zadania muszą tworzyć harmonijną całość z resztą operacji i mieć uzasadnienie w postaci dotarcia do konkretnej grupy docelowej.

Należy pamiętać, że po zakończeniu realizacji zadań czy to degustacji, dystrybucji gadżetów reklamowych, szkoleń itp.  należy sporządzić raport z wykonania zadania, który potwierdzi bezpośrednie dotarcie do  konsumenta.

 1. Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym dla rolnika który nie jest „vatowcem”? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Zgodnie z § 4  ust. 1 pkt. 15 koszt podatku od towarów i usług (VAT) może stanowić koszt kwalifikowalny na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

W przypadku gdy Podmiot, który ubiega się o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2. ubiega się o refundację podatku VAT wymagane jest złożenie oświadczenia o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy). W oświadczeniu tym określa się m.in. powód braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT związanego z realizacją operacji (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm)).

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów, w oparciu o art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) o wydanie interpretacji indywidualnej  w sprawie możliwości odzyskania VAT, którą należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność.

 1. Czy budowa budynku związanego z produkcją wyrobu zarejestrowanego w systemie np. Jakość i Tradycja będzie kosztem kwalifikowalnym? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Rodzaj kosztów kwalifikowanych o refundacje których może ubiegać się wnioskodawca został określony w § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nie ma możliwości refundacji kosztów związanych z budową budynków. Refundacji podlegają koszty niezbędne do realizacji operacji w zakresie informacji i promocji produktów objętych systemami jakości żywności.

 

V. OGŁOSZENIA PRZETARGOWE:

 1. Gdzie można uzyskać informacje związane z zamieszczaniem ogłoszeń dot. wyboru oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 w trybie konkurencyjnym poprzez Portal Ogłoszeń ARiMR? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Szczegółowe informacje w sprawie zamieszczania ogłoszeń na portalu ogłoszeń ARiMR wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o nadanie uprawnień oraz Instrukcją użytkownika znajdują się pod adresem https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html.

 1. Czy przetargi na usługi muszą być rozstrzygnięte w momencie składania wniosku? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentacji przetargowej są zawarte w § 6 oraz w § 7 umowy o przyznaniu pomocy, której wzór został zamieszczony na stronie internetowej w lokalizacji http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym 

 1. Czy beneficjent musi ogłaszać przetarg? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Beneficjent poddziałania 3.2 zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową. W związku z tym, ponoszenie wszelkich kosztów kwalifikowalnych operacji powinno odbywać się z godnie z przepisami:

 • o zamówieniach publicznych – w przypadku, gdy te przepisy mają zastosowanie,
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43 a ust.6 tejże ustawy – w przypadku, gdy te przepisy mają zastosowanie tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018, poz. 396).
 1. Co w sytuacji gdy  prawa autorskie do spotu ma tylko jedna firma? Czy musimy w tym wypadku ogłaszać przetarg? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W sytuacji gdy prawa autorskie do spotu ma tylko jedna firma możliwe jest ponowne wykorzystanie materiałów promocyjnych, np. spotu tv, filmu reklamowego, wytworzonych w poprzedniej edycji programu oraz ewentualne sfinansowanie praw autorskich aktorom zatrudnionym do wykonania tego spotu i filmu. Wynika to m.in. z oszczędności i racjonalnego wykorzystania wytworzonych już materiałów promocyjnych sfinansowanych ze środków publicznych.

 

VI. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

 1. Czy we wniosku o przyznanie pomocy w kolumnie 7 załącznika nr 1 Opis planowanej operacji, źródło ceny należy podać na podstawie 1, 2 czy 3 ofert? Jaka jest metoda wyboru ceny? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w kolumnie 7 załącznika nr 1 do opisu planowanej operacji „należy podać źródło ceny oraz dołączyć ofertę/cennik na podstawie, których skalkulowano koszty danego zadania, czyli wskazać poziom cen skalkulowany dla poszczególnych zadań i działań wchodzących w ich skład”. Źródło ceny należy podać w taki sposób, aby pracownik weryfikujący wniosek o przyznanie pomocy nie miał wątpliwości, że została wybrana najkorzystniejsza oferta i mógł cenę za konkretne zadanie porównać z cenami rynkowymi. W przypadku, gdy weryfikacja zasadności oraz racjonalności przedstawionego przez Wnioskodawcę zakresu rzeczowego nie jest możliwa na podstawie powszechnie dostępnych źródeł, Wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie innych dokumentów, na podstawie których dokonał kalkulacji tego kosztu.

Co do metody wyboru ceny  można posiłkować się zapisami rozporządzenia MRiRW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej np. przy konstrukcji  zapytania ofertowego (§ 3 ust.) czy zapisami z prawa zamówień publicznych dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Czy do wniosku należy dołączyć oferty do podstawy źródła ceny i ile ofert? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Tak, do wniosku należy dołączyć oferty, które są podstawą źródła ceny zgodnie z ww. zapisami (pyt. nr 1) ujętymi w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Należy złożyć tyle ofert ile wnioskodawca otrzymał przy badaniu cen dotyczących danego zadania.

 1. Jakiego rodzaju mierzalne cele powinny zostać wyznaczone w załączniku nr 1? Czy chodzi o wzrost sprzedaży (ilość/wartość) czy też o inne wskaźniki? (data publikacji: 31.12.2019r.)

W załączniku nr 1 do wniosku o przyznanie  pomocy należy wskazać m.in. liczbę i rodzaj kanałów przekazu, np. reklama prasowa ukaże się w 5 tytułach prasowych, zostanie zorganizowanych 50 degustacji. Za osiągnięcie wskaźnika uznaje się realizację z dopuszczalnym odchyleniem o jedną wartość docelową danego wskaźnika. Oznacza to, że zamiast 50 degustacji może zostać przeprowadzonych 49 degustacji. Zostanie to uznane za zrealizowane wskaźnika dla kanału przekazu ”degustacje”. Dodatkowo, dla planowanej kampanii promocyjnej należy określić zasięg terytorialny, tzn. obszar jednego województwa, obszar co najmniej dwóch województw, obszar wykraczający poza terytorium RP (rynek wewnętrzny UE).  Oznacza to, że wyjazd na jedne targi zagraniczne, np. Berlin umożliwiają dotarcie poza terytorium RP. Brak wyjazdu na te  targi oznacza brak realizacji celu w zakresie zasięgu terytorialnego.

Wartości wskaźnika realizacji operacji oraz zasięg terytorialny są przedmiotem oceny przez KOWR i decydują o kolejności ustalanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 3.2 (§ 10 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1080 z późn. zm.).

 1. Co należy wpisać w polu „Tytuł operacji” ( III INFORMACJE O OPERACJI pkt.2) we wniosku przyznanie pomocy? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Należy podać tytuł charakterystyczny dla kampanii promocyjnej uwzględniający np. produkty oraz system jakości będący przedmiotem kampanii promocyjnej. Należy mieć na względzie, że wpisany tytuł operacji zostanie przeniesiony do umowy o przyznaniu pomocy, jeżeli beneficjent otrzyma decyzję pozytywną dotycząca przyznania pomocy.

 1. Czy podpisy na wniosku składa jedna osoba, która wypełnia wiosek, a pozostali wspólnicy są tylko wymienieni w tabeli VI INFORMACJA DOTYCZACA CZŁONKÓW PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przez jej pełnomocnika. Podpis potwierdza prawdziwość podanych danych oraz poświadcza znajomość zasad przyznawania pomocy i zobowiązuje do ich przestrzegania.

 1. Kiedy wymagane jest złożenie wypełnionego załącznika nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT?” (data publikacji: 08.01.2020r.)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT wymagany jest tylko w sytuacji, jeżeli podmiot będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie złożył wraz z wnioskiem załącznika nr. 2 oraz nie wypełnił kolumny 7 Planu finansowego operacji wraz z zestawieniem rzeczowo- finansowym (zakładka druga w załączniku Nr.1) oznacza to, że nie ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji powinien, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów, o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości odzyskania VAT, której kopię należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność. W związku z tym, że indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania stosownego wniosku (formularz ORD-IN), powinien być on złożony w organie upoważnionym do jego wydania z odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. Kiedy wymagane jest wypełnienie załącznika nr 3 Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa Beneficjenta lub jego części / następcy prawnego Beneficjenta o jego wstąpieniu w prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu pomocy? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Załącznik nr 3 należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy zaistniało następstwo prawne.

 1. Czy na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy należy złożyć tylko „Wniosek o przyznanie pomocy” wraz z załącznikami, czy również pozostałe dokumenty zamieszczone na stronie internetowej KOWR („Wniosek o płatność”, „Umowa o przyznaniu pomocy”)? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy wymagane jest złożenie kompletnie uzupełnionego Wniosku o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi dotyczącymi Wnioskującego załącznikami (szczegóły dotyczące uzupełnienia wniosku zostały zawarte w Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy). W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej beneficjent wzywany jest przez KOWR do podpisania umowy wraz z załącznikami, natomiast kolejnym etapem jest złożenie Wniosku o płatność. Pozostałe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej KOWR w celu zobrazowania przebiegu całego procesu związanego z realizacja operacji od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez podpisanie umowy do momentu rozliczenia końcowego operacji.

 1. Czy wniosek o przyznanie pomocy można składać tylko w Centrali KOWR w Warszawie czy również w oddziałach regionalnych KOWR? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Wniosek składa się, w formie pisemnej, w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa osobiście albo za pośrednictwem innej osoby lub przez nadanie przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) (szczegóły zostały opisane w pkt 4 Informacje ogólne w Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy). Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r.

 1. Czy każda aktywność/pozycja zawarta we wniosku (np. wydruk ulotek, rezerwacja miejsc pokazów, koszt kreacji graficznych) powinna być poparta wyceną złożoną do wniosku? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przysłanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401) w kolumnie 7 załącznika nr 1 do opisu planowanej operacji „należy podać źródło ceny oraz dołączyć ofertę/cennik na podstawie, których skalkulowano koszty danego zadania, czyli wskazać poziom cen skalkulowany dla poszczególnych zadań i działań wchodzących w ich skład”.

 1. Czy koszty materiałów promocyjnych powinny być ujęte przy każdym kanale przekazu czy mogą być kompleksowo zawarte w kanale – marketing bezpośredni a opisane przy każdym kanale? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zależy jak będzie skonstruowana kampania reklamowa promująca produkty objęte wnioskiem o przyznanie pomocy. Przy układaniu planu operacji oraz kalkulowaniu kosztów poszczególnych zadań należy pamiętać, iż po podpisaniu umowy na etapie oceny postępowania ofertowego i/lub rozliczania wniosku o płatność pracownik KOWR między innymi będzie badał czy nie nastąpił niedozwolony podział zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, w wyniku, którego został zastosowany niewłaściwy tryb udzielenia zamówienia. Dlatego planując kampanię reklamową w ramach przedmiotowego zamówienia należy kalkulować koszty tak, aby usługi tożsame rodzajowo lub funkcjonalne udzielane były możliwie w jednym czasie i były wykonywane przez jednego wykonawcę.

 1. Czy w Załączniku nr 1 w pkt. 9 „Harmonogram planowanej operacji” należy szczegółowo rozpisać czas trwania realizacji poszczególnych zadań, czy tylko określić czas rozpoczęcia, zakończenia oraz ilość dni dla danego etapu operacji (bez szczegółowego rozbicia)? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (strona 17)  w Harmonogramie planowanej operacji należy wskazać dane dotyczące etapu, a nie poszczególnych zadań  realizowanych w ramach danego etapu.

W tabeli dotyczącej Harmonogramu planowanej operacji przewidziano 8 wierszy, gdyż z godnie z § 3 ust 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401) pomoc jest przyznawana na operację, która będzie realizowana w nie więcej niż 8 etapach, z tym, że każdy etap będzie realizowany, przez co najmniej 90 dni, a wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.".

W związku z powyższym, w Harmonogramie planowanej operacji  nie należy wskazywać poszczególnych zadań i terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia wraz z wyliczeniem liczby dni, gdyż wymagane jest jedynie podanie etapów w ilu będzie realizowana dana operacja  ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji etapu oraz wskazania  czasu trwania etapu (liczby dni).

 1. Jeżeli podmiot prowadził uprawę produktu rolnego do końca roku 2019 bez certyfikatu, a od stycznia 2020 prowadzi uprawę tego samego produktu rolnego już z certyfikatem, to w tabeli Załącznik nr 1 do WoPP w kolumnie „Wielkość produkcji za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia WOPP” należy wpisać "0" czy też wielkość produkcji bez certyfikatu? (data publikacji: 23.01.2020r.)

W załączniku nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy w tabeli „SZACOWANA WIELKOŚĆ PRODUKCJI PRODUKTÓW ROLNYCH LUB ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRYCH DOTYCZY OPERACJA” szacowana, średnioroczna wielkość i wartość  produkcji, której ma dotyczyć umowa o przyznaniu pomoc odnosi się do produktu rolnego lub środka spożywczego wytwarzanego w ramach systemu jakości.

 1. Na jakiej podstawie oszacować koszty danego zadania w Załączniku nr 1 PLAN FINANSOWY OPERACJI? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Koszty zadań ujętych we wniosku o przyznanie pomocy należy oszacować na podstawie rozeznania rynku w wybranym zakresie. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w złożonym wniosku w kolumnie 7 Planu finansowego operacji należy podać źródło ceny oraz dołączyć ofertę/cennik na podstawie, którego skalkulowano koszty danego zadania, czyli wskazać poziom cen skalkulowany dla poszczególnych zadań i działań wchodzących w ich skład. 

 1. W jaki sposób (w jakim formacie) podawać koszty w części IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI pozycja 1,2,3 oraz w Załączniku nr 1 do Opisu planowanej operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Wszystkie kwoty należy podać w złotych, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Czy jest określona maksymalna liczba zadań w poddziałaniu 3.2? (data publikacji: 23.01.2020r.)

Przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jak również przepisy  rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. Poz. 2401) nie wyznaczają maksymalnej liczby zadań możliwych do realizacji w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

W związku z powyższym, to potencjalny beneficjent określa sposób przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym liczbę zadań planowanych do realizacji.

 

VII. UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY:

 1. Czy terminy określone w umowie o przyznaniu pomocy w § 5 pkt 9 i pkt 21 oraz § 6 są określone, jako kalendarzowe czy robocze? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Terminy określone w umowie o przyznaniu pomocy w § 5 pkt 9 i pkt 21 oraz § 6 (za wyjątkiem § 6 pkt 6 i pkt 11) są terminami, które należy wyliczać zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego art. 110-116 K.c. (Dz. U. z 2019, poz. 1145 j.t.), gdyż przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie wówczas, gdy w umowie nie określono odmiennych zasad. Przy wyliczaniu terminów, bierze się, zatem w tym przypadku pod uwagę dni kalendarzowe, a nie dni robocze. Wyjątkiem są terminy wskazane w § 6 pkt 6 i pkt 11 gdzie wyraźnie określono, iż terminy będą liczone w dniach roboczych.

 1. Jaka jest interpretacja zapisu § 5 ust. 21 umowy o przyznaniu pomocy dotyczącego informowania KOWR o terminach i miejscu realizacji zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, co najmniej 30 dni przed faktyczną datą rozpoczęcia realizacji zadania? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 21 umowy o przyznaniu pomocy beneficjent zobowiązany jest do informowania KOWR o terminach i miejscu realizacji zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (np. targi, wystawy, degustacje, pokazy, billboardy, szkolenia itp.), co najmniej 30 dni przed faktyczną datą rozpoczęcia realizacji zadania, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu w trakcie realizacji operacji. Z przytoczonego zapisu umowy oraz wymienionych w nawiasie przykładowych zadań wynika, iż chodzi o zadania, w stosunku, do których można wskazać datę i miejsce realizacji w celu przeprowadzenia przez pracowników KOWR kontroli na miejscu wybranych zadań niematerialnych w trakcie realizowania operacji. W instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zamieszczonej na stronie KOWR wraz z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi przedmiotowego poddziałania w pkt. 14 ust. 2, str. 16, wskazano, iż, w Załączniku nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy w pkt. 2 miejsce realizacji operacji – należy podać dokładny adres realizacji operacji np. targów, wystaw itp., w których jest planowany udział, a w przypadku realizacji operacji poprzez inne kanały przekazu np. radio, telewizja należy podać np. konkretne programy. W przypadku planowania degustacji można podać ogólnie, w jakich miejscach, np. sklepach planowana jest realizacja tego zadania, natomiast w przypadku podpisania umowy i rozpoczęcia operacji, beneficjent zobowiązany jest do wskazania na 30 dni przed faktyczną datą rozpoczęcia realizacji zadania konkretnych adresów i terminów przeprowadzenia ww. degustacji.

 

VIII. ZNAKOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH – KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020:

 1. W jaki sposób powinny być oznakowane materiały promocyjno-informacyjne związane z realizowana kampanią? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne powinny być oznakowane zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 udostępnioną na stronie MRiRW w lokalizacji https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 1. Jakie są wytyczne dotyczące poprawnego oznakowania materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 w Internecie? Czy możliwe jest wprowadzenie pomiędzy logotypy znaku beneficjenta? Czy możliwe jest zastosowanie adresu strony www. beneficjenta na materiałach promocyjnych?(data publikacji: 31.12.2019r.)

Zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, w przypadku prowadzenia działań informacyjnych w Internecie (reklamy, filmy, programy, itd.), które zawierają informacje merytoryczne, każde takie działanie należy oznakować w formie np. tablicy/ kadru zamieszczonego na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji nie krótszym niż 3 sekundy.

Obowiązkowe do zamieszczenia są następujące elementy:

 • znak Unii Europejskiej,
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • odesłanie do instytucji odpowiedzialnej za treść materiału informacyjnego, np. w formie: Materiał opracowany przez...,
 • odesłanie do Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w następującej formie: Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • informacja o współfinansowaniu materiału ze środków UE w następującej formie: Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach ............. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • logo PROW 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy).
 • Pomiędzy znakiem Unii Europejskiej oraz logo PROW 2014-2020 może być zamieszczone logo beneficjenta oraz logo systemu jakości (np. „Jakość Tradycja”).

W materiale promocyjnym można zawrzeć adres, strony www danego Beneficjenta, jednakże nie powinna być ona „wpleciona” w ww. elementy wizualizacji.

 1. Czy możliwe jest zamieszczenie dodatkowych informacji na plakacie formatu A3 np. wstawienie znaku systemu jakości (logo GTS, ChNP, itp.)   pomiędzy znak Unii Europejskiej a logo PROW 2014-2020 (w górnej części plakatu); dopisanie informacji: „Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” (w dolnej części plakatu)? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Możliwe jest zamieszczenie na plakacie wymienionych dodatkowych informacji.

 1. Czy możliwe jest umieszczenie informacji o współfinansowaniu (lokowanie produktu) na końcu programu telewizyjnego? (stacje telewizyjne nie zgadzają się na umieszczenie w kadrze dodatkowych elementów typu roll-up, tablica, na których mogłaby być umieszczona informacja o współfinansowaniu).(data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z § 5 pkt 11 umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 3.2 beneficjent zobowiązany jest do wyraźnego i czytelnego oznakowania materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych (w tym przekazów audiowizualnych, stoisk promocyjnych na wystawach, targach itp.), związanych z realizowaną operacją, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014–2020, opublikowanej na stronie internetowej MRiRW, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania płatności końcowej. W odniesieniu do działań informacyjnych w telewizji odpowiednie oznakowanie tablicy/kadru zamieszcza się na początku lub na końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji nie krótszym niż 3 sekundy. Dodatkowe elementy typu roll-up mogą one być zamieszczone obok stanowiska, gdzie przygotowywane są np. potrawy z produktów będących przedmiotem promocji, aby wzmocnić przekaz. Te dodatkowe elementy nie są obowiązkowe.

 1. Czy w przypadku gadżetów, które umieszczone są w pudełku możliwe jest oznaczenie opakowania a nie samego gadżetu? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020, jeżeli materiał promocyjny znajduje się w opakowaniu, np. pudełko, etui, torba, itp., opakowanie należy oznakować, tak jak materiał promocyjny.

 

IX. KWOTA POMOCY:

 1. Ile wynosi maksymalna kwota pomocy? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Wysokość kosztów kwalifikowalnych może wynosić nie więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy tj. 1 750 000 zł.

 1. Jak duże środki, w podziale na województwo mazowieckie i pozostałe województwa, są dostępne w II naborze wniosków o przyznanie pomocy? (data publikacji: 31.12.2019r.)

Limity określone są w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 872). Są to limity określone dla całego okresu programowania PROW 2014-2020 i przestawiają się następująco: woj. mazowieckie – limit 7 281 439 euro, pozostałe województwa – limit 12 718 162 euro, razem limit 19 999 601 euro.

Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające z umów zawartych w ramach I naboru wniosków w poddziałaniu 3.2, do wykorzystania w II naborze dla poddziałania 3.2 pozostaje szacunkowo: ok. 6,2 mln euro dla województwa mazowieckiego i ok. 6,8 mln euro dla pozostałych województw.

 

X. PUNKTACJA

 1. Jaka jest maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów oraz co się na nią składa? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zgodnie z § 10 rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 r. poz. 2401) punkty przyznaje się na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • za efektywność zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych  w zakresie:
  • kanału przekazu - maksymalnie  można uzyskać 5 pkt.,
  • zasięgu terytorialnego kampanii można uzyskać 1 pkt, jeśli kampania jest realizowana w Polsce na terenie jednego województwa 3 pkt, jeśli kampania jest realizowana na obszarze, co najmniej dwóch województw w Polsce 5 pkt, jeśli kampania jest realizowana na terytorium UE wykraczającym poza terytorium Polski tj. maksymalnie 8 punktów,
 • za brak uzyskania  pomocy w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” PROW 2007 -2013 – 3 pkt.,
 • jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa się wyłącznie z producentów posiadających certyfikaty na produkty wytwarzane w ramach systemów jakości żywności – 3 pkt.

Biorąc powyższe pod uwagę, maksymalnie można uzyskać 19 punktów.

 1. Czy decydując się na marketing bezpośredni produkcję ulotek w języku angielskim lub czeskim oraz ich dystrybucję u dystrybutorów zagranicznych działających na terenie UE można uzyskać 5 pkt przy zasięgu terytorialnym działań? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zależy jak skonstruowana będzie  kampania reklamowa, do jakiej grupy docelowej wnioskodawca będzie chciał dotrzeć oraz jaki efekt uzyskać. Wydrukowanie ulotek w języku angielskim lub czeskim i dystrybucja u dystrybutorów zagranicznych działających na trenie UE teoretycznie zalicza się do działań, za które można uzyskać 5 pkt przy ocenie zasięgu terytorialnego. Jednak należy mieć na uwadze, że przy ocenie wniosku o przyznanie pomocy oceniana  będzie całość kampanii reklamowej, zaproponowane zadanie w postaci wydruku i dystrybucji ulotek musi tworzyć harmonijną całość z resztą operacji i mieć uzasadnienie w postaci dotarcia do konkretnej grupy docelowej. Ponadto należy pamiętać, że realizacja po zakończeniu realizacji dystrybucji należy sporządzić raport z wykonania zadania, który potwierdzi bezpośrednie dotarcie do  konsumenta.

 

XI. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 1. Czy do rozliczenia wniosku o płatność preferowane są faktury, czy mogą być też rachunki? (data publikacji: 08.01.2020r.)

W Instrukcji wypełniania wniosku o płatność zamieszczonej na stronie KOWR w części VII Wykaz załączników wymienione zostały dokumenty, jakie będą akceptowane do autoryzacji płatności. Są to: faktury VAT, rachunki, wewnętrzne dowody księgowe m.in. noty księgowe, faktury korygujące, noty korygujące, dowody opłat, umowy sprzedaży wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku w związku z zawarciem umowy np. dowód wpłaty polecenie przelewu, umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z nimi związane mogą być kosztami kwalifikowalnymi, wraz z dowodami zapłaty bądź oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym przyjęcie zapłaty, dokumenty, które mogą być sporządzone na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów oraz dokumenty celne.
Przy składaniu wniosku o płatność należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 umowy o przyznanie pomocy w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność KOWR może wezwać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Z przytoczonych powyżej zapisów wynika, iż przy rozliczeniu wniosku o płatność należy szczegółowo udokumentować, iż zadanie zostało zrealizowane. 

 1. Czy podczas realizacji operacji można zwiększyć wartość wskaźnika realizacji operacji o więcej niż 1? (data publikacji: 08.01.2020r.)

Zwiększenie wartości wskaźnika jest dopuszczalne, natomiast należy wziąć pod uwagę, że działania kampanii promocyjnej powinny być przemyślane i zaplanowane w sposób racjonalny. Na etapie weryfikacji wniosków koszty te będą weryfikowane przez KOWR.