Archiwum - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Archiwum

ue_prow_2014_2020


 


UWAGA

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym poprzez Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

 

18 marca 2017 r. został uruchomiony portal ofertowy do zamieszczenia zapytania ofertowego na wybór wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

http://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

 

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek ten został wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r.

 

W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

 

Do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w ww. artykule ustawy, zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom co najmniej przez:

1) zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom - w przypadku gdy posiada taką stronę;

2) skierowanie tego zapytania do:

a) co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
b) wszystkich potencjalnych wykonawców - w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

 

Dla spraw wszczętych i zakończonych zawarciem (tzn. podpisaniem) umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

 

 

 http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html

 


W dniach od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego PROW 2014-2020” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przyznania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1080).

 

UWAGA! Sprostowanie omyłki pisarskiej!

Uprzejmie informujemy, że wysokość limitu środków finansowych, która została umieszczona w wykazie dotyczy pozostałych 15 województw.

 

 

 


Informacja dla uczestników poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020 (.pdf)

 

 

 

Uwaga!

Aktualizacja formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 2z) dla poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Umowa o przyznaniu pomocy

 

 

 

Uwaga! Aktualizacja formularza wniosku o płatność wraz z załącznikami dla poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, obowiązującego od dnia 10 lipca 2019 r.  

 

  

 


„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do terminu zakończenia realizacji operacji określonego w tej umowie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

W trakcie realizacji programu jednemu beneficjentowi pomoc może zostać przyznana nie więcej niż dwa razy.