Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Nabór II


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniach: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. przeprowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i  promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2401).

 

 

Z uwagi na pozostawienie na wniosek wnioskodawców niektórych wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia na czas trwania przyczyn zagrożenia wywołanego SARS-CoV-2, zgodnie z  art. 67 b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) kolejność przysługiwania pomocy będzie aktualizowana przez KOWR. Pomoc będzie mogła zostać przyznana w ramach dostępnego limitu środków.

W związku z powyższym, prosimy o bieżące monitorowanie kolejności przysługiwania pomocy.

 


Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nabór będzie dotyczył unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
 • ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.


oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.


Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r.


Miejsce składania wniosków: Centrala Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Kancelaria Ogólna, poziom 1, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.


Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


Dokumenty aplikacyjne dotyczące naboru udostępnione są na stronie internetowej
http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym ” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1080 z późn. zm.).

Grzegorz Pięta
p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 30 października 2019r.


Uwaga! Zmiana formularza wniosku o płatność wraz z załącznikami – (data publikacji: 01.09.2021 r.)

Uwaga! Zmiana formularza Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami – (data publikacji: 02.07.2020 r.)
Informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695), zmieniony został formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty w wersji Excel (data publikacji: 05.12.2019 r.)

Druga zmiana techniczna – nowe dokumenty w wersji Excel (data publikacji: 14.12.2019 r.)

Formularze dokumentów aplikacyjnych:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o płatność:

Weksel wraz z deklaracją wekslową:

 • Wzór WEKSEL  - Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty (data publikacji: 12.02.2021 r.) (.pdf)
 • Wzór DEKLARACJA WEKSLOWA - Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty (data publikacji: 12.02.2021 r.) (.pdf)
Umowa o przyznanie pomocy:

 


Obowiązujące akty prawne: 


Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym poprzez Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców /beneficjentów

www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html


Księga wizualizacji i logotypów PROW 2014-2020

www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy


„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonej w umowie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

 

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
Pytania prosimy kierować na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl, jednocześnie informujemy,
że odpowiedzi nie będą udzielane telefonicznie.

 

 


Nabór I (30.IX.2016-31.X.2016)