Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 


Nabór III  - Lista przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniach: od 4 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r. przeprowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i  promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2401 ze zm.).
 

  Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”  objętego PROW 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach dotycząca naboru przeprowadzonego w dniach od 4 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r. (pdf)


Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”  objętego PROW 2014-2020 dla województwa mazowieckiego dotycząca naboru przeprowadzonego w dniach od 4 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r.  (pdf)

 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (pdf)

 

 


Nabór III


 

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

 

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nabór będzie dotyczył unijnych systemów jakości, tj.

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych;
 • ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 • „Jakość Tradycja”
 • „Integrowana Produkcja Roślin”;
 • „Quality Meat Program”
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

 

Termin składania wniosków: od 4 lipca 2022 r. do 1 września 2022 r.

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

 • w formie pisemnej w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Kancelaria Ogólna, poziom 1, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00;
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą KOWR: (ePUAP: /KOWR/SkrytkaESP).

 

Dokumenty aplikacyjne dotyczące naboru udostępnione są na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym ” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2401 oraz z 2022 r. poz. 391).

 

Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

(Data publikacji: 31.05.2022 r.)

 

Informacja dla składających wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej KOWR: (ePUAP: /KOWR/SkrytkaESP).

Za prawidłowo podpisany dokument zostanie uznany taki, który został podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę upoważnioną (np. zgodnie z zasadami reprezentacji w KRS) lub prawidłowo umocowaną.

Z uwagi na powyższe, wniosek o przyznanie pomocy (WoPP_3.2_3z)  oraz załączniki wniesione przez wnioskodawcę powinny być podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do podpisywania:

 • podpisem zaufanym służy, tzw. Podpisywarka, zamieszczona na platformie gov.pl;
 • podpisem kwalifikowanym – narzędzia komercyjne;
 • podpisem osobistym – aplikacja „e-dowód”.

 

 

 

Formularze dokumentów aplikacyjnych:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o płatność:

Weksel wraz z deklaracją wekslową:

 • Wzór WEKSEL  - Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty (data publikacji: 21.03.2022 r.) (.pdf)
 • Wzór DEKLARACJA WEKSLOWA - Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty (data publikacji: 21.03.2022 r.) (.pdf)

 

Umowa o przyznanie pomocy:


Obowiązujące akty prawne: 

 

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
Pytania prosimy kierować na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl, jednocześnie informujemy,
że odpowiedzi nie będą udzielane telefonicznie.

 


Nabór II


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniach: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. przeprowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i  promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2401).

 

 

 
 

Uwaga! Zmiana formularza wniosku o płatność wraz z załącznikami – (data publikacji: 01.09.2021 r.)

Uwaga! Zmiana formularza Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami – (data publikacji: 02.07.2020 r.)
Informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695), zmieniony został formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty w wersji Excel (data publikacji: 05.12.2019 r.)

Druga zmiana techniczna – nowe dokumenty w wersji Excel (data publikacji: 14.12.2019 r.)

Formularze dokumentów aplikacyjnych:

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o płatność:

Weksel wraz z deklaracją wekslową:

 • Wzór WEKSEL  - Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty (data publikacji: 21.03.2022 r.) (.pdf)
 • Wzór DEKLARACJA WEKSLOWA - Uwaga! Zmiana techniczna – nowe dokumenty (data publikacji: 21.03.2022 r.) (.pdf)
Umowa o przyznanie pomocy:

 


 


Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym poprzez Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców /beneficjentów

www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html


Księga wizualizacji i logotypów PROW 2014-2020

www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy


„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonej w umowie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

 

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
Pytania prosimy kierować na adres: poddzialanie3.2@kowr.gov.pl, jednocześnie informujemy,
że odpowiedzi nie będą udzielane telefonicznie.

 

 


Nabór I (30.IX.2016-31.X.2016)