PROW 2014-2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PROW 2014-2020

Dostępna jest ankieta na temat: PROW 2014-2020

ue_prow_2014_2020

 

 

  

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PROW 2014-2020

 

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest odpowiedzialny za administrowanie:

Działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych poprzez dwa poddziałania:

 

3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

 

 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia  przez ludzi oraz spełnia określone warunki. 

  Aby ubiegać się o przyznanie pomocy należy wytwarzać produkty:

  a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

  b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

  c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub

  d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub

  e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

   f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub

  g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub

  h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

  i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

  j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.


   
 2. Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:

  a) kontroli po której wydawany jest stosowny certyfikat,

  b) składki na rzecz grupy producentów,

  c) zakupu specjalistycznych publikacji,

  d) zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.

   

 3. Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne okresy pomocy:

  a) 3 200 zł - w przypadku wytwarzania produktów  wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,

  b) 3 000 zł – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego,
  c) 2 750 zł – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin,
  d) 1 470 zł – w przypadku systemu  „Jakość Tradycja”,
  e) 2 386 zł  – w przypadku systemu „Quality Meat Program”,
  f) 1 700 zł  – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”,
  g) 2 000 zł  – w przypadku systemu jakości  „Quality Assurance for Food Products”.
   

 4. Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

 

3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

 


W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest grupie producentów w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 70 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonej w umowie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych całej operacji wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.


Szczegółowe informacje dotyczące PROW 2014-2020:

www https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020