Wypłata pomocy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wypłata pomocy


 

Wnioski o płatność

Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami,
w wersji papierowej, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali Agencji Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12; 00 – 400 Warszawa (sprawozdanie z realizacji operacji/etapu oraz zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji/etapu należy dodatkowo przesłać w wersji elektronicznej na adres: promocja@arr.gov.pl) w następujących terminach:

1) wniosek o płatność częściową w przypadku realizacji operacji w etapach w terminie przed końcem miesiąca kalendarzowego po miesiącu,

w którym zakończył się dany etap operacji;

2) wniosek o płatność ostateczną w ciągu 4 miesięcy od zakończenia realizacji operacji, w przypadku jednorazowej formy rozliczenia lub ostatniego etapu, w przypadku etapowej formy rozliczenia.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni (dodatkowo ewentualne 30 dni na uzupełnienia). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność wypłata dokonana będzie przez Agencję płatniczą (ARiMR) w terminie 30 dni od dnia otrzymania polecenia wypłaty z Agencji Rynku Rolnego.

Operacja jest realizowana:

  • w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące,
  • w jednym etapie, jeżeli realizowana jest przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Beneficjent wnioskując o płatność zobowiązany jest dostarczyć:

1) wniosek o płatność w ramach działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne”;

2) zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji lub jej etapu;

3) oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki na realizację operacji;

4) gotowe materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej części;

5) sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu;

6) w przypadku wniosku o płatność ostateczną wraz ze sprawozdaniem z realizacji etapu operacji dodatkowo – sprawozdanie końcowe i ankietę monitorującą, stanowiącą załącznik III i IV do niniejszej umowy.

 

Oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej po przedłożeniu do refundacji zostaną oznaczone przez pracownika Agencji adnotacją „Przedstawione do refundacji w ramach PROW na lata 2007-2013”.
Przedkładane wraz z wnioskiem o płatność oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, po wykonaniu ich kopii i poświadczeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi w dniu złożenia wniosku o płatność.