Przyznanie pomocy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przyznanie pomocy


 

Gdzie można składać wnioski?
Wnioski można składać w Agencji Rynku Rolnego. Za dzień złożenia wniosku uznaje się jednak dzień wpływu do centrali ARR.

Pomoc przyznawana jest według kolejności złożenia wniosków o jej przyznanie.

Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania kwoty dostępnych środków finansowych wynoszących 6 mln euro, dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja jest realizowana przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez grupę producentów w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

 1. zmian wynikających z wezwań ARR,
 2. jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku, co spowoduje przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku o 30 dni.

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni (dodatkowo ewentualne 30 dni na uzupełnienia), a zawarcie umowy – w ciągu 75 dni od dnia doręczenia informacji o możliwym terminie zawarcia umowy.


Jak przygotować poprawny wniosek?
Wniosek o przyznanie pomocy zawiera m.in.: numer rejestracyjny z centralnego rejestru przedsiębiorców ARR, numer identyfikacyjny zgodny z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także opis planowanej akcji promocyjno-informacyjnej.

Opis ten powinien zawierać informacje dotyczące operacji, w szczególności:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji,
 • cel realizacji,
 • produkty objęte przedsięwzięciem,
 • zasięg terytorialny,
 • miejsce realizacji,
 • strategię,
 • grupy docelowe,
 • harmonogram planowanych do zrealizowania zadań,
 • plan finansowy oraz realizacji,
 • planowane rezultaty.

Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca powinien dołączyć:

 

 • w przypadku produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), chronioną nazwę pochodzenia (ChNP) lub gwarantowaną tradycyjną specjalności (GTS):
  kopię ważnego certyfikatu zgodności, wydanego przez upoważnioną, i podaną we wniosku o rejestrację, jednostkę certyfikującą albo świadectwa jakości handlowej, wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • w przypadku produkcji ekologicznej:
  kopię certyfikatu zgodności wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą potwierdzającego, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych,
 • w przypadku produkcji integrowanej:
  kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji,

w przypadku pozostałych produktów wysokiej jakości:
kopię certyfikatu zgodności wydanego przez upoważnioną, i podaną we wniosku o rejestrację, jednostkę certyfikującą.

Ponadto każdy wnioskodawca do wniosku o przyznanie pomocy winien dołączyć:
1. Informację o szacowanej wielkości produkcji produktów, których ma dotyczyć operacja, wytwarzanych przez grupę producentów lub jej członków.
2. Kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego, określających strukturę, cel, zasady działania oraz sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez wnioskodawcę.
3. Dokument potwierdzający udzielone przez wnioskodawcę upoważnienie do reprezentacji, wraz z zakresem tego upoważnienia jeśli takowe zostało udzielone.
4. Opis operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne”.
5. Wykaz dostaw lub usług wymagających przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ile wynosi refundacja?
Grupy producentów mogą uzyskać refundację, która wyniesie 70% kosztów kwalifikowalnych netto, faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych (operacji). Realizacja operacji nie może być finansowana z żadnych innych środków publicznych.

Co to są koszty kwalifikowalne?
Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia zakończenia realizacji operacji.
Wykaz kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji Wyżej wymienione kwoty obejmują koszty:
1) reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;
2) promocji w punktach sprzedaży;
3) przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;
4) udziału w pokazach, wystawach i targach;
5) organizacji szkoleń i konferencji;
6) prowadzenia serwisu internetowego;
7) najmu powierzchni reklamowej;
8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych;
9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji;
10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;
11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych,
w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;
12) w przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów:

 •   diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • 160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,
b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
c) zakwaterowania – do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby,
d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

 • Procedura wyboru wykonawców działań informacyjnych i promocyjnych Realizację operacji grupa producentów powierza wykonawcom wybranym na podstawie:
 • konkursu ofert – w wyniku którego beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ofertę na podstawie co najmniej trzech ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia, złożonych przez potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile na rynku istnieje trzech lub więcej potencjalnych dostawców towarów lub usług); konkurs organizuje się w przypadku realizacji, w ramach operacji, zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, których wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 14 000 euro lub
 • postępowania przetargowego – Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych w ramach operacji, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy, w szczególności z art. 3.

13) podatku od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia nr 1698/2005.

Które działania podlegają dofinansowaniu?
Dofinansowanie można uzyskać do – prowadzonych wyłącznie na rynku wewnętrznym UE – następujących działań:

 • z zakresu public relations, promocji i reklamy,
 • udziału w targach,
 • promocji w punktach sprzedaży itp.

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych można informować o:

 • specyficznych cechach produktów,
 • jakości produktów,
 • specyficznych metodach produkcji,
 • wysokich wymogach dotyczących dobrostanu zwierząt i poszanowania środowiska itp.

Operacja może stanowić jednorazowe działanie lub spójny zestaw działań wdrażany nie dłużej niż przez 2 lata, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
W działaniach tych nie można promować marek handlowych.