FAQ (Frequently Asked Questions) - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

FAQ (Frequently Asked Questions)

 


 

 

 

1.    Kto może być beneficjentem działania 133?

 

Beneficjentem działania może być:

grupa producentów oznaczająca organizację, mającą dowolną formę prawną, która łączy podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji.

Beneficjentem działania nie może być:

organizacja branżowa i międzybranżowa reprezentująca jeden lub więcej sektorów (art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006).

 

2.    Ile wynosi dofinansowanie w ramach działania?

 

W ramach działania nie ma określonej wysokości kwoty pomocy. Beneficjenci mogą uzyskać refundację, która wyniesie 70% kosztów kwalifikowalnych, faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych (operacji).

 

3.    Do jakich produktów można uzyskać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie można uzyskać do realizacji działań informacyjnych lub promocyjnych, dotyczących produktów wytwarzanych w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości w celu wprowadzenia ich na rynek.

Lista systemów kwalifikujących się do pomocy w ramach działania:

Systemy wspólnotowe:

  • System ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012,
  • produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007.

Systemy krajowe:

  • Integrowana produkcja roślin (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455),
  • system „Jakość Tradycja",
  • system QMP.

 

4.    Co to są koszty kwalifikowane?

 

Koszty kwalifikowane są to koszty związane z realizacją operacji, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1359) i obejmują:

 

1)    reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;

2)    promocji w punktach sprzedaży;

3)    przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;

4)    udziału w pokazach, wystawach i targach;

5)    organizacji szkoleń i konferencji;

6)    prowadzenia serwisu internetowego;

7)    najmu powierzchni reklamowej;

8)    publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych;

9)    wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji;

10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

11)    najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

12)    w przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów:

  • podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie;
  • podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
  • zakwaterowania – do wysokości 480 zł na dzień dla jednej osoby;
  • pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

-        diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-        160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

13) podatku od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia Nr 1698/2005.

 

Ważne: Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa do dnia zakończenia realizacji operacji.

 

5.    Czy kwota dofinansowania w ramach działania jest limitowana?

 

Kwota dofinansowania w ramach działania nie jest limitowana regionalnie ani rocznie.

 

6.    Kiedy kończy się nabór wniosków o przyznanie pomocy?

 

Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania kwoty dostępnych środków finansowych wynoszących 6 mln euro dostępnych w ramach działania 133 w ramach PROW 2007-2013. Operacja jest realizowana przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Pomoc przyznawana jest według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.

Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do centrali ARR.

 

7.    Jak długo może być realizowana operacja w ramach działania?

 

Operacja czyli projekt może być realizowany nie więcej niż 24 miesiące. Realizacja poszczególnych działań musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

8.    Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy?

 

Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.