Beneficjent pomocy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Beneficjent pomocy

 


 

Beneficjentem działania jest grupa producentów oznaczająca organizację, mającą dowolną formę prawną, która łączy podmioty gospodarcze aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji, wpisaną do centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ARR oraz posiadającą numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Członkowie grupy ubiegający się o pomoc muszą prowadzić produkcję na terytorium RP w ramach wspieranych systemów jakości żywności. W odniesieniu do spółdzielni dotyczy to członków spółdzielni lub spółdzielni jako całości.
Beneficjentem działania nie mogą być organizacje branżowe i międzybranżowe reprezentujące jeden lub więcej sektorów.

Wsparciem w ramach działania 133 nie mogą być objęte grupy producentów, które:

  • a. otrzymują pomoc na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2008, str. 1);

  • b. otrzymują dofinansowanie na zadania objęte operacją dotyczącą produktów rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 r. z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych;

  • c. realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosły koszty kwalifikowalne, które będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz w przepisach szczegółowych dotyczących niektórych produktów rolnych („Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).

 

Lista systemów kwalifikujących się do pomocy w ramach działania 133
1. Systemy wspólnotowe

  • System Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006;

  • System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006;

  • Produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/07.

2. Systemy krajowe

  • Integrowana produkcja (IP)

  • system "Jakość Tradycja"

  • system QMP