PROW 2007-2013 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PROW 2007-2013

 

 


Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Osie priorytetowe

  • Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

  • Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

  • OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

  • OŚ 4 LEADER

 

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 

111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

112. Ułatwianie startu młodym rolnikom

113. Renty strukturalne

114. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

121. Modernizacja gospodarstw rolnych

123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

132. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

133. Działania informacyjne i promocyjne

142. Grupy producentów rolnych

 

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

 

211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

214. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

226. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

 

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi

 

OŚ 4 LEADER

 

413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

421. Wdrażanie projektów współpracy

431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja