Warunki udziału w programie – Go to Brand - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Warunki udziału w programie – Go to Brand

 

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój -  poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawiła się informacja o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie:  od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

O dofinansowanie w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007): 10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.32.Z,10.39.Z, 10.41.Z, 10.42.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.71.Z, 10.72.Z, 10.73.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.84.Z, 10.85.Z, 10.86.Z, 11.07.Z. 

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne,
 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej.

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP):

https://test-glowna.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/go-to-brand

https://test-glowna.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/go-to-brand#dokumenty

https://test-glowna.parp.gov.pl/storage/grants/documents/41/Polskie_Specjalnoci_ywnociowe_5-2019_20190125.pdf

 

Dyżury eksperta - tel.: 22 432 89 37

 • poniedziałek: 10.00-12.00
 • wtorek: 10.00-12.00
 • czwartek: 10.00-12.00
 • piątek: 10.00-12.00

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z Centrum Pomocy PARP:

 


W ramach poddziałania 3.3.3 będzie realizowany program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży żywnościowej prowadzących działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007ii):

 

 • 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa:

  • 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

  • 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

  • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

 • 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw:

  • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,

  • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.

 • 10.4 – Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego:

  • 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

  • 10.42.Z - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych.

 • 10.5 - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich:

  • 10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów.

 • 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych:

  • 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż.

 • 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych:

  • 10.71.Z - Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

  • 10.72.Z - Produkcja wyrobów ciastkarskich,

  • 10.73.Z - Produkcja makaronów.

 • 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych:

  • 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

  • 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,

  • 10.84.Z - Produkcja przypraw,

  • 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

  • 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej.

 • 11.0 - Produkcja napojów:

  • 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie

Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis lub pomocy publicznej w projekcie jest następująca:

 • 60% dla średniego przedsiębiorstwa

 • 75% dla małego przedsiębiorstwa

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego

 • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027).

Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

W trakcie rozpatrywania wniosków priorytetowo traktowane będą firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową. Alokacja na projekt przewidziana jest na poziomie 100 mln euro.

Nabory wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
 • prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 1. Chiny,

 2. Indie,

 3. Japonia,

 4. Korea Płd.,

 5. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - (USA),

 6. Wietnam,

 7. Republika Południowej Afryki - (RPA),

 8. Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 

 1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 6 działaniach targowych, spośród ponad 40 wskazanych w programie, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym min. 1 działanie na targach na wybranym rynku priorytetowym.

 2. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 3. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach wybranych z poniższej listy , przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych:

   • zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów),

   • udział w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej,

   • organizacja przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów bezpośrednio związanych z branżą, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu,

   • organizacja indywidualnej misji gospodarczej do krajów perspektywicznych, obejmującej minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów.

 4. Ponadto przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji (fakultatywnie) działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

   • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;

   • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;

   • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;

   • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;

   • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Szczegóły nt. programu dla przedsiębiorców znajdują się pod linkiem:

http://www.mr.gov.pl/media/31647/BPP_zywnosc_wersja.pdf

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Centrum pomocy PARP!