FAQ - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Na co można otrzymać pożyczkę?

 

Pożyczkę można przeznaczyć na wszelkie przedsięwzięcia związane z produkcją roślinną, produkcją zwierzęcą, hodowlą czy przetwórstwem rolno-spożywczym. We wniosku o udzielenie pożyczki, a dokładnie w załączonym do niego biznes-planie należy odpowiednio uargumentować i wskazać w jaki sposób przedsięwzięcie, na które zostanie udzielona pożyczka, wpłynie na rozwój lub będzie innowacyjnym rozwiązaniem w gospodarstwie. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy.

 

Do kiedy można składać wnioski o udzielenie pożyczki?

 

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki jest ciągły, tj. jest prowadzony do czasu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W 2020 roku pula ta wynosi 10 mln zł. O kolejności rozpatrywania decyduje data wpływu wniosku o pożyczkę do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. O fakcie wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na ten cel, KOWR poinformuje na stronie internetowej www.kowr.gov.pl.

 

Czy uzyskaną pożyczką będzie można spłacić inne pożyczki ?

 

Wniosek o udzielenie pożyczki nie może być złożony w celu uzyskania środków finansowych na spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp. Wniosek taki zostanie odrzucony przez KOWR, bez względu na uzasadnienie. Pożyczkę można otrzymać na przedsięwzięcia rozwojowe w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, hodowli lub przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach których nie mieści się spłata zobowiązań.

Pożyczka nie zostanie przyznana również w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem o pożyczkę zostało sfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku powzięcia takiej informacji już po zawarciu umowy, KOWR wypowie umowę pożyczki z 14 dniowym terminem wypowiedzenia. Oznaczać to będzie obowiązek zwrotu pożyczki w całości wraz z oprocentowaniem oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Czy muszę mieć dokumenty potwierdzające wykorzystanie pożyczki?

 

Wykorzystanie wszystkich środków pieniężnych przekazanych w ramach pożyczki musi być udokumentowane fakturami, rachunkami i dowodami ich zapłaty. Dokumenty te należy złożyć w OT KOWR, z którym została zawarta umowa pożyczki, w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia realizacji określonego w harmonogramie etapu przedsięwzięcia, na który przyznana była pożyczka. Dokumenty te, jak również prawidłowa realizacja przedsięwzięcia mogą być przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników KOWR. Kontrole te mogą być przeprowadzone w na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, a także w terminie 1 roku od daty zakończenia spłaty pożyczki.