Pożyczki - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pożyczki

Szanowni Państwo,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, w szczególności z przeznaczeniem na finansowanie:

  • działań dotyczących skupu, przechowywania lub przetwarzania produktów rolnych,
  • działań innowacyjnych i rozwojowych związanych z rozwojem produkcji roślinnej, zwierzęcej, przetwórstwa rolno-spożywczego, lub modernizacji i powiększenia gospodarstw rolnych.

Beneficjentami pożyczek mogą być:

  • rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461), prowadzący gospodarstwa rodzinne w rozumieniu ww. ustawy,
  • osoby fizyczne lub osoby prawne mające miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które od co najmniej 5 lat prowadzą działalność gospodarczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, skupu, przechowywania lub przetwórstwa rolno-spożywczego.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000,00 zł, a w przypadku zadań związanych z zakupem nieruchomości 3.500.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i w stosunku rocznym stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej co najmniej o 1 punkt procentowy. Od 1.01.2023r. oprocentowanie to wynosi co najmniej 8,62%. Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat). Z tytułu udzielonej pożyczki pobierana jest jednorazowa opłata prowizyjna w wysokości 1% od kwoty udzielonej pożyczki.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w Oddziale Terenowym KOWR, właściwym miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki jest ciągły i jest prowadzony do czasu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Pożyczki podlegają obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111, z późn. zm.). Obowiązek ciąży na pożyczkobiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia pożyczek zawarte są w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia „Zasad i warunków udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.