Konferencja „Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego”

W dniu 17 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego” zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Powyższe wydarzenie poświęcone było zmianie w definicji biogazu rolniczego, jednoznacznie wskazującej, że do produkcji biogazu rolniczego mogą być wykorzystywane surowce pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. Wykład wprowadzający na temat procesu weryfikacji surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego w kontekście nowej definicji biogazu rolniczego wygłosił przedstawiciel KOWR. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także eksperci z zakresu wytwarzania biogazu rolniczego wygłosili prezentacje dotyczące zasad prowadzenia gospodarki odpadami, zagospodarowywania produktów pofermentacyjnych, nawożenia, a także dobrych praktyk w zakresie doboru surowców do produkcji biogazu rolniczego. Tego dnia w konferencji udział wzięło ponad 170 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, wytwórcy biogazu rolniczego, a także członkowie stowarzyszeń branżowych OZE.

Prezentacje:

1. Zmiana definicji biogazu rolniczego - proces weryfikacji surowców wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego

2. Biogazownie rolnicze w świetle ustawy o odpadach

3. Wprowadzanie do obrotu pozostałości pofermentacyjnych z biogazowni na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu

4. Zasady nawożenia nawozami w Polsce

5. Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego