Rolnicy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rolnicy

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2022 r. poz. 403) rolnicy mogą wytwarzać biopaliwa ciekłe na własny użytek, po uzyskaniu wpisu do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.

Za prowadzenie rejestru rolników jest odpowiedzialny Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kto może starać się o wpis do rejestru rolników?

Ustawa określa, że rolnik to:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. grupa osób fizycznych prowadząca w gospodarstwach rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy,
 3. grupa producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy.

O wpis do rejestru może ubiegać się rolnik, który spełnia następujące warunki:

 1. dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych,
 2. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo wytwarza biopaliwa ciekłe na własny użytek poza składem podatkowym z zastosowaniem przedpłaty akcyzy, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Składanie wniosku o wpis do rejestru rolników

Rolnik powinien złożyć w Centrali KOWR Wniosek o wpis do rejestru rolników na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie rolnika stanowiące załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem,
 2. dokumenty potwierdzające dane o powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu wnioskodawcy ubiegającego się o wpis do rejestru rolników, tj.:
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • kserokopie umów dzierżawy, zawierających w szczególności pełne oznaczenie działek ewidencyjnych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę pieczęcią imienną i podpisem osoby potwierdzającej, bądź czytelnym podpisem tej osoby w przypadku braku pieczęci. Ponadto na potwierdzonej kserokopii należy zamieścić zapis „za zgodność z oryginałem” oraz datę dokonania potwierdzenia.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, lub
 2. przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ww. adres, lub
 3. przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP, lub
 4. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl,

wniosek oraz wymagane dokumenty przekazane w formie elektronicznej za pośrednictwem skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub Profilem Zaufanym).

Wpis do rejestru rolników

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokona wpisu do rejestru rolników w terminie 14 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Po dokonaniu wpisu do rejestru rolników, Dyrektor Generalny KOWR wyda zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdań rocznych zawierających informacje dotyczące ilości i rodzajów:

 1. surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych;
 2. biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek.

Sprawozdanie roczne należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Rolnik wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, który nie złoży ww. sprawozdania w terminie lub poda w nim nieprawdziwe dane, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł, nakładanej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Zobacz:
Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem