Podmioty sprowadzające - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podmioty sprowadzające

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2022 r. poz. 403) działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzania tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021 r. poz. 162, z  późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających.

Za prowadzenie rejestru podmiotów sprowadzających jest odpowiedzialny Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kto może starać się o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających?

Ustawa stanowi, że podmiotem sprowadzającym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, wpisany do rejestru podmiotów sprowadzających prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Za podmiot sprowadzający uznaje się również przedsiębiorcę z państwa członkowskiego UE w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2022 r. poz. 470), który czasowo świadczy usługi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów.

O wpis do rejestru podmiotów sprowadzających może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 1. dysponuje odpowiednimi warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej, w tym obiektami budowlanymi, w szczególności w przypadku gdy odrębne przepisy nakładają na podmiot sprowadzający obowiązek prowadzenia składu podatkowego;
 2. prowadzi dokumentację dotyczącą importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu oraz rozporządzania tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów;
 3. posiada zezwolenie określone w przepisach o podatku akcyzowym, o ile taki obowiązek wynika z tych przepisów;
 4. zapewnia, aby biokomponenty, które poddawane są jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, spełniały wymagania jakościowe określone w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, może wykonywać podmiot sprowadzający, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku podmiotu sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.

Składanie wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających

Przedsiębiorca powinien złożyć w Centrali KOWR Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie podmiotu sprowadzającego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.
 2. Oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.

W przypadku przedsiębiorcy będącego:

 • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego składa właściciel firmy,
 • osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego składają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

       3. Dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów sprowadzających, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów sprowadzających, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru podmiotów sprowadzających

10 zł

 

 

 

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, albo na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową, np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru podmiotów sprowadzających”.

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca dołącza oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub podmiot sprowadzający jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, lub
 2. przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ww. adres, lub
 3. przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP, lub
 4. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl,

wniosek oraz wymagane dokumenty przekazane w formie elektronicznej za pośrednictwem skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub Profilem Zaufanym).

Wpis do rejestru podmiotów sprowadzających

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokona wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Po dokonaniu wpisu w rejestrze podmiotów sprowadzających, Dyrektor Generalny KOWR wyda zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Podmioty sprowadzające są zobowiązane do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR Sprawozdań kwartalnych podmiotów sprowadzających sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem - w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału.

Podmiot sprowadzający, który w danym kwartale nie dokonał importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a także rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, zamiast Sprawozdania kwartalnego podmiotu sprowadzającego jest zobowiązany do przekazania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu KOWR oświadczenia o niewykonywaniu tych czynności, tj. Oświadczenia kwartalnego podmiotu sprowadzającego, stanowiącego załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem.

 

Zobacz:

www Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem