Podmioty realizujące NCW - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podmioty realizujące NCW

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2022 r. poz. 403), podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnąrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach, lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużyły je na potrzeby własne, są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów.

Sprawozdanie kwartalne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, który w danym kwartale nie dokonał samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach oraz nie rozporządzał tymi biokomponentami lub nie zużywał ich na potrzeby własne, jest obowiązany do przekazania, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczenia o niewykonaniu tych czynności.

Oświadczenie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy należy sporządzić na formularzu opracowanym przez Dyrektora Generalnego KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR, a następnie przesłać we wskazanym terminie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Sprawozdanie kwartalne lub Oświadczenie podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy mogą zostać przesłane do KOWR również w formie elektronicznej:

  1. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP, lub
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl,

Sprawozdanie kwartalne oraz Oświadczenie przekazane w formie elektronicznej za pośrednictwem skrytki podawczej: /KOWR/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub Profilem Zaufanym).

Na podstawie art. 33 ust. 9 pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do wymierzenia podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy kary pieniężnej w wysokości 5 000 zł za niezłożenie w terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 30 ust 2b ww. ustawy, lub oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust 2e ww. ustawy, lub podania w tych dokumentach nieprawdziwych danych. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek KOWR wskazany w decyzji administracyjnej o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Pobierz: