Wytwórcy biogazu rolniczego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wytwórcy biogazu rolniczego

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 23 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

 • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
 • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

 

Kto może ubiegać się o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego?

Ustawa stanowi, że wytwórcą jest przedsiębiorca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacje biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacje znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie ekonomicznej.

O wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

 1. posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
 2. dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja, może wykonywać wytwórca, który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Przedsiębiorca spełniający ww. wymagania powinien złożyć w Centrali KOWR Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem,
 2. Oświadczenie wytwórcy biogazu rolniczego o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
 3. dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:

 

Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej Stawka opłaty skarbowej
Dokonanie wpisu do rejestru 616 zł
Zmiana wpisu w rejestrze, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej 308 zł
Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru 10 zł

 

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo-Księgowy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa albo na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową, np. “Opłata skarbowa: Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”.

 

W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub wytwórca jest zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku, gdy wytwórca zgłasza zawieszenie wykonywania działalności regulowanej lub zmianę danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska lub nazwy wytwórcy, adresu siedziby, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji.

 

Miejsce składania wniosków

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR w Warszawie,
 2. przesłać na adres KOWR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
 3. przekazać w formie elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl, albo
 4. przekazać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą KOWR (ePUAP).

 

Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Dyrektor Generalny KOWR dokona wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Po dokonaniu wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, Dyrektor Generalny KOWR wyda z urzędu zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

 

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR Sprawozdań kwartalnych wytwórcy biogazu rolniczego  sporządzonych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

Miejsce składania sprawozdań kwartalnych wytwórcy biogazu rolniczego

Sprawozdanie kwartalne wytwórcy biogazu rolniczego należy:

 1. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR w Warszawie, lub
 2. przesłać na adres KOWR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, przekazać w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym albo przekazać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą KOWR (ePUAP).

Ponadto, wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani pisemnie informować Dyrektora Generalnego KOWR o:

 • każdej zmianie danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego,
 • zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Zobacz: