OSDE/OSDG - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OSDE/OSDG

Sprawozdawczość

 

Sprawozdania półroczne

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy OSDE, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego, jest zobowiązany do przekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, sprawozdań półrocznych.

Uwaga!!!

Obowiązek składania sprawozdań półrocznych Dyrektorowi Generalnemu KOWR dotyczy tylko OSDE, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego.

Miejsce składania sprawozdań półrocznych

Wypełnione sprawozdanie należy:

  1. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR w Warszawie,
  2. przesłać na adres KOWR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa,
  3. przekazać w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl, albo
  4. przekazać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą KOWR (ePUAP).

W przypadku stwierdzenia, że OSDE/OSDG nie przekazał w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR ww. sprawozdania półrocznego lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje – zgodnie z art. 168 pkt 22 ww. ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a OSDE/OSDG zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym wiadomość.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ww. ustawy przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

 

Formularze składanych sprawozdań półrocznych:

 

Zbiorcze raporty kwartalne oraz półroczne dotyczące wytwórców w mikroinstalacji oraz wytwórców w mikroinstalacji biogazu rolniczego znajdują się na stronie internetowej KOWR – www.bip.kowr.gov.pl w dziale: Informacje publiczne – Odnawialne Źródła Energii – Biogaz rolniczy