OSDE/OSDG - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OSDE/OSDG

Sprawozdawczość

 

Informacje o przyłączonych instalacjach

  1.  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDE) oraz operator systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDG), w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacje o:
  • wytwórcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji albo
  • wytwórcach biogazu rolniczego,
  • lokalizacji i rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo
  • rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonych do jego sieci

w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia,

  1. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii OSDE/OSDG przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacje o:
  • zmianie ww. danych oraz
  • odłączeniu mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci dystrybucyjnej

w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia ich odłączenia od sieci dystrybucyjnej.

 

Formularze składanych informacji:

 

OSDE/OSDG, który nie przekazał w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR jednej z powyższych informacji lub podał w niej nieprawdziwe informacje - zgodnie z art. 168 pkt 23 ww. ustawy podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a OSDE/OSDG zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym wiadomość.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ww. ustawy przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

 

Sprawozdania półroczne

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy OSDE, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego, jest zobowiązany do przekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, sprawozdań półrocznych.

Uwaga!!!

Obowiązek składania sprawozdań półrocznych Dyrektorowi Generalnemu KOWR dotyczy tylko OSDE, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja oraz OSDG, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja biogazu rolniczego.

W przypadku stwierdzenia, że OSDE/OSDG nie przekazał w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR ww. sprawozdania półrocznego lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje – zgodnie z art. 168 pkt 22 ww. ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest znikomy, a OSDE/OSDG zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym wiadomość.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ww. ustawy przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.

 

Formularze składanych sprawozdań półrocznych:

 

Zbiorcze raporty kwartalne oraz półroczne dotyczące wytwórców w mikroinstalacji oraz wytwórców w mikroinstalacji biogazu rolniczego znajdują się na stronie internetowej KOWR – www.bip.kowr.gov.pl w dziale: Informacje publiczne – Odnawialne Źródła Energii – Biogaz rolniczy