Organizacja Agencji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Organizacja Agencji

Organizację wewnętrzną Agencji określa statut. Organem Agencji jest Prezes.
Prezes kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. Aparatem wykonawczym Prezesa jest Biuro Prezesa oraz oddziały terenowe Agencji.

Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

Wiceprezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji odwołuje Wiceprezesa Agencji.

Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Prezes kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa, dyrektorów zespołów Biura Prezesa oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresami ich działania.

Podział zadań między Prezesa, wiceprezesa i dyrektorów zespołów, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes w regulaminie organizacyjnym Biura Prezesa.

Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa, głównego księgowego Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, a na wniosek dyrektorów oddziałów terenowych - ich zastępców i głównych księgowych.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny raport z działalności Agencji.