Konkurs plastyczny ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne" - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs plastyczny ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, przy współudziale Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. warmińsko-mazurskiego, zapraszają do konkursu plastycznego dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczestniczących w bieżącej edycji programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

Konkurs ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne" ma na celu: podniesienie poziomu wiedzy na temat żywności ekologicznej, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia.

Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką plastyczną o tematyce związanej z  programem „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Prace do konkursu zgłasza wyłącznie przedszkole/szkoła. Do każdej pracy plastycznej musi być załączone, czytelnie wypełnione, „Oświadczenie opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego w związku z udziałem w konkursie plastycznym”

Prace plastyczne należy przesłać do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do dnia 16.05.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

Etapy oceny prac:

- powiatowy - Komisja konkursowa powołana w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wybierze 2 prace plastyczne i przekaże je do dnia 23.05.2022 do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

- wojewódzki - Komisja konkursowa etapu wojewódzkiego, składająca się z przedstawicieli organizatorów konkursu, która wyłoni zwycięzców konkursu.

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronach:

www.kowr.gov.pl

www.gov.pl/web/wsse-olsztyn

oraz w mediach społecznościowych organizatorów do dnia 01.06.2022.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Informacje z regionów