Informacja dla przedsiębiorców – zasady wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Informacja dla przedsiębiorców – zasady wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską

Polska, wraz z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tworzą obszar unii celnej. Oznacza to, że handel pomiędzy państwami członkowskimi jest wymianą wewnętrzną (brak granic celnych) w ramach swobodnego przepływu towarów i usług. Handel między państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi jest określany jako obrót towarowy z zagranicą – handel zagraniczny. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), realizujący zadania wspólnej polityki rolnej (WPR) delegowane przez ARiMR (unijną agencję płatniczą), administruje obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi, zgodnie z zasadami prawodawstwa Unii Europejskiej.

Mechanizmy handlu zagranicznego WPR administrowane są wyłącznie w Centrali KOWR przez Departament Interwencji Rynkowych na 17 rynkach rolnych: mleka, zbóż, cukru, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, drobiu i jaj oraz albumin, olejów i tłuszczów, ryżu, świeżych owoców i warzyw, bananów, przetworzonych owoców i warzyw, wina, produktów przetworzonych Non-Aneks I, baraniny i koziny, lnu i konopi, nasion, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Z chwilą opuszczenia przez Wielką Brytanię (UK) Unii Europejskiej wymiana handlowa towarami rolno – spożywczymi z tym krajem podlegać będzie takim samym zasadom, jak z innymi krajami trzecimi. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność podjęcia stosownych kroków mających na celu przygotowanie się do zmian, które nastąpią w obrocie towarowym pomiędzy UK a UE.

Informacje na temat zarządzania przywozem do Unii Europejskiej poprzez kontyngenty taryfowe na produkty rolne dostępne są na stronach KE https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_pl. Można tam znaleźć regularnie aktualizowane przez Komisję dostępne ilości w ramach poszczególnych kontyngentów oraz zagadnienia odnośnie handlu i kontyngentów m.in. współczynniki przydziału, metody zarzadzania kontyngentami oraz sposób ich przydziału.

Na stronie znajdziemy również udostępnione przez Komisję Europejską w różnych wersjach językowych szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z systemu elektronicznego LORI opracowane w postaci przewodnika użytkownika po bazie LORI.

Warto zapoznać się z cotygodniowymi sprawozdaniami i statystykami dotyczącymi przydziałów kontyngentów taryfowych publikowanymi na portalu danych rolno-spożywczych https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/trade.html.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania pozwolenia na przywóz/ wywóz, lista administrowanych przez KOWR kontyngentów oraz szczegóły dotyczące tych kontyngentów znajdują się na stronie: kowr.gov.pl w zakładce Handel Zagraniczny. Wybrane zagadnienia z tego obszaru przedstawione są poniżej.

 

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o:

1.Obowiązku posiadania numeru EP

Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach WPR zobowiązani są do zarejestrowania się w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP).

Uzyskanie wpisu do EP odbywa się poprzez złożenie formularza do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można również wysłać pocztą lub nadać faksem.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow

 

2. Obowiązku posiadania numeru EORI

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz/ wywóz w ramach mechanizmów handlu zagranicznego, zobowiązany jest do podania, we wniosku o pozwolenie, numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification), Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Organy celne właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, nadają podmiotom gospodarczym jednorazowo niepowtarzalny numer identyfikacyjny EORI, wymagany  we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE.

Numer ten jest jednym z elementów unijnego programu e-Customs, eliminującego papierową formę dokumentów w sektorach ceł i handlu w Unii Europejskiej.

System EORI pozwala na skrócenie czasu w jakim wypełniane są formalności i operacje celne przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/informacja-o-numerze-eori

 

3. Towarach objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia

Każdy przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do obrotu bądź wywieźć niektóre towary rolno-spożywcze zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na przywóz/ wywóz wydawanego przez KOWR, bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich UE.

Kody CN produktów podlegających w przywozie oraz/ lub w wywozie wymogowi przedłożenia pozwolenia określone zostały w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz

 

4. Formach składania wniosków o wydanie pozwoleń

Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/ przywóz należy składać w formie pisemnej, zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach rynkowych poprzez dostarczenie wniosku:

• bezpośrednio do siedziby Centrali KOWR przy ul. Karolkowej 30,

• przesyłką pocztową na adres ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa,

• przesłanie skanu wniosku na skrzynkę odbiorczą pozwolenia@kowr.gov.pl,

• przesłanie faksem,

• za pośrednictwem Portalu eRolnik.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow

 

5. Formularzach i instrukcjach wypełniania

 

6. Terminach składania wniosków

Za dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia uważa się dzień roboczy, w którym wpłynął on do KOWR do godziny 13:00. Wnioski o wydanie pozwolenia otrzymane w sobotę, niedzielę, dzień wolny od pracy lub dzień roboczy po godzinie 13:00 traktowane są za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały one otrzymane przez KOWR.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow

 

7. Obowiązku złożenia zabezpieczenia

Wraz z wnioskiem o pozwolenie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w KOWR stosowne zabezpieczenie, które jest gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z wydanego pozwolenia na wywóz/ przywóz. Dopuszczalne są następujące formy składania zabezpieczeń: gwarancja instytucji finansowej oraz gotówka.

 

8. Stosowanych kursach wymiany EUR/PLN

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/finanse/kurs-wymiany-euro-pln

 

9. Opłatach skarbowych

Czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-skladania-wnioskow-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz

 

10. Rodzaje pozwoleń wydawanych przez KOWR

W ramach systemu pozwoleń wydawane są:

  • pozwolenia bez preferencji z zastosowaniem pełnych stawek celnych określonych we Wspólnej Taryfie Celnej (umożliwiają objęcie towaru procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu lub wywozu poza teren UE, nie decydują o stawce celnej stosowanej wobec objętego nią towaru, a są narzędziem KE mającym na celu monitorowanie sytuacji na rynku UE),
  • pozwolenia na warunkach preferencyjnych innych niż prawa wynikające z uczestnictwa w kontyngentach taryfowych (umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z zerowych lub obniżonych stawek celnych).

Na podstawie zapisów art. 18 rozdziału II projektu Umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, od dnia 01.01.2021 r. nie ma możliwości wydawania pozwoleń w ramach kontyngentów taryfowych w wymianie towarowej z Wielką Brytanią. Jednocześnie w przypadku publikacji przez KE dodatkowych informacji w tym zakresie, stosowne komunikaty zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej KOWR.

Treść umowy dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

11. Zwrotach, rozliczeniach pozwoleń i zwolnieniach lub przejęciach zabezpieczenia, terminach

Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie w terminie 60 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na przywóz) i 180 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na wywóz) od dnia upływu terminu ważności pozwolenia.

W przypadku pozwoleń wydanych w ramach kontyngentów przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić w KOWR pozwolenie na przywóz w ciągu 45 dni od daty wygaśnięcia okresu jego ważności.

Szczegóły:

http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz/rozliczanie-pozwolen-na-przywoz-wywoz

http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz/terminy-pozwolenia

Biuro do kontaktu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa:

Departament Interwencji Rynkowych, Wydział Obsługi Handlu,

tel. 22 376 75 66, 22 376 77 97, oraz e-mail:

adam.stankiewicz@kowr.gov.pl, beata.wawrenty@kowr.gov.pl