- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Formularz zgłoszeniowy konkursu „Bitwa Regionów”

W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie „Bitwa Regionów”, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ww. Konkursu tzn.: Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30 moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w zakresie adresu korespondencyjnego*, adresu e-mail* i nr telefonu* udostępnionych przeze mnie jako osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszonego KGW w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu „Bitwa regionów” a także. w przypadku gdy Koło gospodyń, które reprezentuje zostanie laureatem Konkursu, w celach związanych z przekazaniem informacji o przyznaniu i organizacji odbioru Nagród oraz w celu realizacji obowiązków KOWR dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
(* - dotyczy sytuacji gdy podane w formularzu zgłoszeniowym dane kontaktowe i adresowe dotyczą osoby fizycznej.)
Jako osoba upoważniona do reprezentowania ww. Koła Gospodyń Wiejskich oświadczam, że:
  1. Zgłoszona do Konkursu Praca nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich – jednocześnie zobowiązuję się do ponoszenia przez KGW, które reprezentuję do odpowiedzialności z tytułu wad prawnych Pracy konkursowej,
  2. Przekazana Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości członków KGW, które reprezentuję oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, 
w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych,
  3. W przypadku wyłonienia KGW, jako laureata konkursu „Bitwa Regionów” KGW przenosi na Organizatora Konkursu całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych i praw do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do zgłoszonych Prac konkursowych, w szczególności do Prac konkursowych w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt.2, do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nim, w całości i we fragmentach na zasadach określonych szczegółowo w § 12 Regulaminu Konkursu.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (wymagane w celu dokonania rejestracji w Konkursie).