Interwencyjny zakup i przechowywanie zbóż - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Interwencyjny zakup i przechowywanie zbóż

Interwencyjny zakup zbóż jest prowadzony w okresie 1 października do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Zakupem objęta jest przede wszystkim pszenica zebrana na terenie Unii Europejskiej, która spełnia minimalne wymogi ilościowe i jakościowe, określone w przepisach prawnych UE.

Zakup pszenicy, dokonywany po cenie interwencyjnej wynoszącej 101,31 €/t, jest limitowany. W skali całej UE limit ten wynosi 3 mln ton.

W ramach interwencyjnego zakupu pszenica może być także kupowana w drodze procedury przetargowej. Cena zakupu określona jest wówczas w ofertach przetargowych zaakceptowanych przez Komisję Europejską po każdym przetargu. Cena ta wyrażona w €/t powinna odpowiadać minimalnej jakości zbóż i nie może być wyższa od ceny interwencyjnej.

Cena zakupu zbóż podlega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego do magazynu interwencyjnego.

Ilość oferowana zboża nie może być mniejsza niż:

  • 160 ton - w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
  • 500 ton - w przypadku przejmowania zbóż na zapasy interwencyjne w miejscu przechowywania.

Przedsiębiorca zainteresowany przechowywaniem zbóż stanowiących zapasy interwencyjne zobowiązany jest do złożenia oferty na świadczenie usług przechowalniczych.

Oferowana powierzchnia magazynowa nie może być mniejsza niż 15 000 ton (w przypadku, gdy magazyn nie posiada dostępu do rzeki, morza lub połączenia kolejowego).

W przypadku przyjęcia oferty przeprowadzana jest kontrola autoryzacyjna obiektów przechowalniczych, a magazyn spełniający określone kryteria otrzymuje świadectwo autoryzacji.

Umowy na świadczenie usług przechowalniczych zawierane są z przedsiębiorstwami przechowalniczymi, które zaoferują najkorzystniejsze warunki przechowywania zbóż.

Szczegółowe informacje dotyczące przystąpienia do mechanizmu oraz zasad jego realizacji określają warunki uczestnictwa w mechanizmie Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż". Warunki zawierają także wykaz aktów prawnych regulujących mechanizm.

Kody zbóż objęte „Interwencyjnym zakupem i sprzedażą zbóż”

KOD PKWiU

Pszenica zwyczajna

01.11.12 - 00

KOD CN

Pszenica zwyczajna

1001 99 00

Zobacz:

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określające warunki zakupu pszenicy na zapasy interwencyjne.

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określające warunki świadczenia usług przechowalniczych.

Informacja o regionach zagrożonych wystąpieniem substancji skażających w ziarnie zbóż

Stawki opłat za badania laboratoryjne