Opłata skarbowa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Opłata skarbowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości:
1)    dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność, w zakresie:
•    wyrobu wyrobów winiarskich (w tym rozlewu wyprodukowanych wyrobów winiarskich) - 616 zł,
•    rozlewu wyrobów winiarskich wyprodukowanych przez innego przedsiębiorcę (tzw. rozlew usługowy) - 616 zł.
Jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności wówczas opłatę skarbową pobiera się od każdej z nich,

2)    zmiana wpisu w rejestrze jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej - 308 zł.

W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, przedsiębiorca powinien dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 k.p.a. podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich”.    
Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (tj. złożenia wniosku). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.