Wsparcie rynku produktów pszczelich - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie rynku produktów pszczelich

 

Komunikat

UWAGA PSZCZELARZE I ORGANIZACJE PSZCZELARSKIE!!!

             Informujemy, że został wydłużony termin składania Wniosków o refundację w ramach działania Zakup pszczół oraz Zakup sprzętu pszczelarskiego w roku pszczelarskim 2021. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.  Niemniej jednak, wydatki kwalifikujące się do refundacji w ramach ww. działań muszą być poniesione w okresie do dnia 31 lipca 2021 r. (zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368). Oznacza to, iż wszelkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, w tym m.in. faktury/ rachunki, potwierdzenia dokonania płatności muszą zawierać się w terminie do 31 lipca 2021 r.
             Informujemy, że Aneksy dotyczące ww. zmiany zostały wysłane do Podmiotów uprawnionych w dniu 2 lipca 2021 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w ramach mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na lata 2020-2022 są:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, wpisani do rejestru grup, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
  o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026, t.j.).

   

  Uczestnik mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” powinien posiadać nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów lub wystąpić o jego nadanie do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

   

  Od sezonu 2019/2020 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.
   

WAŻNE:

od sezonu 2019/2020:

Dla działań:

 • zakup sprzętu pszczelarskiego
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
 • wykonanie analiz jakości miodu

 

Beneficjentami mogą być tylko Pszczelarze, producenci produktów pszczelich (podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół) – umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej, czy rolniczego handlu detalicznego)

 

 

Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedstawiły prawidłowe zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności pni pszczelich" w sezonie 2020/2021

 

PRODUCENCI MATEK, PAKIETÓW LUB ODKŁADÓW

Zmienił się katalog chorób - Badanie kliniczne wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji matek, pakietów lub odkładów powinno zostać wykonane w szczególności w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej.

 

Pomoc będzie udzielana na zakup pszczół pochodzących od producentów matek, pakietów lub odkładów pszczelich zamieszczonych na liście producentów publikowanej przez KOWR, od daty złożenia w KOWR (lub daty nadania przesyłki w placówce operatora publicznego) prawidłowego zaświadczenia weterynaryjnego o zdrowotności pni pszczelich, wystawionego przez lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Przykładowy szablon Zaświadczenia lekarza weterynarii

Wzór oferta sprzedaży matek pszczelich

Wzór oferta  sprzedaży odkładów_pakietów

 

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz aktualne formularze (w zależności od rodzaju planowanego działania) zamieszczone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowanych na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz udostępnionych na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

Zobacz:

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” dostępne na stronie ARiMR pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html

Produkty pszczele