Terminy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminy

 

PLANTATOR WINOROŚLI - TERMINY

 

WPIS DO EWIDENCJI WINNIC

  • Plantator winorośli, który posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, którym prowadzona jest uprawa winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniających wymagania określone w art. 81 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1308/2013, tj. wymagania w zakresie odmian winorośli zaklasyfikowanych do sadzenia, ponownego sadzenia lub szczepienia na terytorium Polski w celu produkcji wina, składa wniosek o wpis uprawy do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

    Wniosek o wpis do ewidencji winnic składa się jednorazowo.

 

AKTUALIZACJA DANYCH

  • W przypadku zmiany danych zawartych we Wniosku o wpis do ewidencji winnic plantator winorośli zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Generalnego KOWR aktualizację Wniosku (…), zawierającą informację o zmianach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

DEKLARACJA

  • Plantatorzy winorośli wpisani do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR przekazują do KOWR Deklarację o zbiorach winogron w danym roku winiarskimdo dnia 15 stycznia każdego roku.

     

 

PRODUCENT WINA - TERMINY

 

INFORMACJA O ZAMIARZE WYROBU WINA

  • Producent wina, który zamierza wyrabiać wino lub moszcz winogronowy z winogron w danym roku winiarskim, składa do Dyrektora Generalnego KOWR Informację o zamiarze wyrobu winanie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego.

UWAGA! Informację składa się co roku. Termin złożenia Informacji o zamiarze wyrobu wina w danym roku winiarskim nie podlega przywróceniu.

 

DEKLARACJE

Producenci wina, którzy zgłosili zamiar wyrobu wina w danym roku winiarskim, przekazują do KOWR:

  • Deklarację o produkcji wina w danym roku winiarskim do dnia 15 stycznia danego roku winiarskiego;
  • Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca poprzedniego roku winiarskiegodo dnia 31 sierpnia danego roku winiarskiego.

 

ROK WINIARSKI – rok gospodarczy, o którym mowa w art. 6 lit. d rozporządzenia nr 1308/2013, tj. rok produkcji produktów z sektora wina, który rozpoczyna się 1 sierpnia każdego roku i kończy 31 lipca roku następnego.