Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino

 

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

 

W dniu 15 lipca 2020 r. upływa termin składania w KOWR wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino.

 

Każdy producent i przedsiębiorca, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, powinien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Na wniosek producenta i przedsiębiorcy Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu do ewidencji, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino.

Termin składania w KOWR ww. wniosków na rok gospodarczy 2020/2021 (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.), upływa w dniu 15 lipca 2020 r.

Wnioski o wpis do ewidencji można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie lub wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

Formularze wniosków o wpis do ewidencji dostępne są na stronie internetowej KOWR:

http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/formularze-wnioskow

 

 

Uwaga producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że od dnia 1 października 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz. U. 2019, poz. 1824), które zmieniają ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), a tym samym nakładają obowiązek posiadania numeru EP poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR. Zgodnie  brzmieniem zmienionego art. 5 ust. 5 ustawy o KSEP:
„w niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów”.

Oznacza to, że od dnia 1 października 2019 r. producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium RP, ubiegający się o wpis do ewidencji prowadzonej przez DG KOWR zobowiązani są do uzyskania numeru EP nadawanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

 

Wino
Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r., poz. 1534).


Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR.


Wniosek  o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali KOWR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.


Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:


• producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR,
• przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu wina,
• przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji,


do składania do Centrali KOWR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

 

Zobacz:

 

Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2019/2020) - Dane na dzień 26.03.2020 r.

 

Rok gospodarczy

Liczba   producentów            (w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem             (w ha)

Powierzchnia,   
 z której dokonano zbioru winogron z 
przeznaczeniem do wyrobu wina 
(w ha)

         Zbiory winogron ogółem                           (w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina  (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina (w hl)

Sprzedaż
w danym roku gospodarczym    (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

21

36,01

30,35

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d 

2010/2011

20

37,02

28,90

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,10

247,88

2011/2012

26

51,28

20,98

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,40

294,42

2012/2013

35

96,87

67,99

691,99

748,08

1440,07

1436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

84,07

1561,04

1593,12

3154,16

3131,20

1021,33

957,95

1979,28

802,82

2014/2015

76

134,35

130,97

2233,21

2285,08

4518,29

4499,89

1315,08

1422,02

2737,10

1524,07

2015/2016

103

194,24

161,50

3640,79

4477,35

8118,14

8093,36

2380,09

2755,26

5135,35

2124,82

2016/2017

150

221,23

204,60

4769,19

6125,45

10894,64

10849,97

3119,56

3874,26

6993,82

2990,63

2017/2018

201

331,38

                    240,74 3346,74 4681,55 8028,29 7976,20 2211,31 2995,82 5207,13

3963,66

2018/2019 230 394,84 300,57 7302,24 11443,56 18745,80 18210,33 4968,95 7781,53 12750,48 6371,64
2019/2020 294 468,57 - - - - - - - - -