Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino


UWAGA PLANTATORZY WINOROŚLI / PRODUCENCI WINA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na Platformie eRolnikhttps://erolnik.gov.pl/#/ udostępniona została plantatorom winorośli oraz producentom wina możliwość składania drogą elektroniczną:

  • Wniosku o wpis do ewidencji winnic;
  • Informacji o zamiarze wyrobu wina.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.kowr.gov.pl/erolnik.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt: helpdesk@kowr.gov.pl lub tel.: (22) 376 71 00.


data publikacji 25.08.2022 r.

 


PLANTATORZY WINOROŚLI I PRODUCENCI WINA


W dniu 7 marca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24, z późn. zm.), na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”. Celem mechanizmu jest monitorowanie rynku wina.

Zgodnie z ustawą o wyrobach winiarskich ewidencja winnic prowadzona jest przez Dyrektora Generalny KOWR. Do ewidencji winnic wpisywane są wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają wymagania określone w art. 81 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1308/2013 tj. wymagania w zakresie odmian winorośli zaklasyfikowanych przez Polskę do sadzenia, ponownego sadzenia lub szczepienia na jej terytorium w celu produkcji wina. O wpis do ewidencji winnic może ubiegać się plantator, który posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa winorośli wchodząca w skład winnicy. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Po dokonaniu wpisu plantator otrzyma z KOWR zaświadczenie o wpisie. Jednocześnie z wpisem uprawy do ewidencji winnic plantatorowi winorośli nadawany jest tzw. numer identyfikacyjny plantatora winorośli. Utworzenie ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina wprowadzanego do obrotu. Ewidencja winnic jest jawna, a informacje w niej zawarte są zamieszczane na stronie internetowej KOWR, co umożliwia producentom wina nieposiadającym upraw winorośli uzyskanie informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona.

Producent wina zamierzający wyrabiać wino z winogron w danym roku winiarskim, niezależnie od kraju pochodzenia tych winogron, zobowiązany jest poinformować Dyrektora Generalnego KOWR o tym zamiarze nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego. Zgłoszenia należy dokonywać na każdy rok winiarski oddzielnie. 

Termin na złożenie informacji o zamiarze wyrobu wina nie podlega przywróceniu.

Producent wina, który wyrabia wino lub moszcz winogronowy z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest wykorzystywać do wyrobu wina lub moszczu winogronowego wyłącznie winogrona pozyskane z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic.

Ustawa o wyrobach winiarskich.pdf

 


 

Rynek wina w liczbach