Wino - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wino


UWAGA PLANTATORZY WINOROŚLI / PRODUCENCI WINA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na Platformie eRolnikhttps://erolnik.gov.pl/#/ udostępniona została plantatorom winorośli oraz producentom wina możliwość składania drogą elektroniczną:

  • Wniosku o wpis do ewidencji winnic;
  • Informacji o zamiarze wyrobu wina.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://bip.kowr.gov.pl/erolnik.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt: helpdesk@kowr.gov.pl lub tel.: (22) 376 71 00.


data publikacji 25.08.2022 r.

 


INFORMACJA DLA PLANTATORÓW WINOROŚLI I PRODUCENTÓW WINA W SPRAWIE WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEJ USTAWY
O WYROBACH WINIARSKICH


W dniu 7 marca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24).
Dotychczasowa ewidencja producentów wina i przedsiębiorców niebędących producentami wina, wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r., poz. 1891) – dalej zwana „ewidencją producentów wina”, została zastąpiona ewidencją winnic oraz wykazem producentów wina zamierzających wyrabiać wino w danym roku winiarskim.

1. EWIDENCJA WINNIC
Zgodnie z nową ustawą ewidencja winnic prowadzona będzie przez Dyrektora Generalny KOWR. Do ewidencji winnic wpisywane będą wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają wymagania określone w art. 81 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia nr 1308/2013 tj. wymagania w zakresie odmian winorośli zaklasyfikowanych przez Polskę do sadzenia, ponownego sadzenia lub szczepienia na jej terytorium w celu produkcji wina. O wpis do ewidencji winnic może ubiegać się plantator, który posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa winorośli wchodząca w skład winnicy. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Po dokonaniu wpisu plantator otrzyma z KOWR zaświadczenie o wpisie. Jednocześnie z wpisem uprawy do ewidencji winnic plantatorowi winorośli nadawany jest tzw. numer identyfikacyjny plantatora winorośli.
Utworzenie ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina wprowadzanego do obrotu. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje w niej zawarte będą zamieszczane na stronie internetowej KOWR, co umożliwi producentom wina nieposiadającym upraw winorośli uzyskanie informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona.
Formularz Wniosku o wpis do ewidencji winnic stanowi Załącznik Nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”.

2. WYKAZ PRODUCENTÓW WINA ZAMIERZAJACYCH WYRABIAĆ WINO W DANYM ROKU WINIARSKIM
Zgodnie z nową ustawą producent wina zamierzający wyrabiać wino z winogron w danym roku winiarskim, niezależnie od kraju pochodzenia tych winogron, zobowiązany jest poinformować Dyrektora Generalnego KOWR o tym zamiarze nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego. Zgłoszenia należy dokonywać na każdy rok winiarski oddzielnie. Termin na złożenie informacji o zamiarze wyrobu wina nie podlega przywróceniu.
Producent wina, który wyrabia wino lub moszcz winogronowy z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest wykorzystywać do wyrobu wina lub moszczu winogronowego wyłącznie winogrona pozyskane z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic.
Formularz Informacji o zamiarze wyrobu wina stanowi Załącznik Nr 4 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”.

Na podstawie art. 57 nowej ustawy o wyrobach winiarskich, wnioski o wpis do dotychczasowej ewidencji producentów wina funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r., poz. 1891), złożone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, uznaje się za wniosek o wpis do ewidencji winnic lub za informację o zamiarze wyrobu wina.
Mając na względzie, że wniosek o wpis do dotychczasowej ewidencji producentów wina nie zawierał wszystkich danych jakie zawiera Informacja o zamiarze wyrobu wina lub jakie zawiera Wniosek o wpis do ewidencji winnic, niezbędne jest uzupełnienie danych w KOWR.
W tym celu producenci będący plantatorami winorośli, którzy otrzymali decyzję o wpisie do ewidencji producentów wina na rok gospodarczy 2021/2022 oraz na rok 2022/2023 powinni złożyć do KOWR wniosek o wpis do ewidencji winnic na formularzu Wniosku o wpis do ewidencji winnic. Wniosek należy przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Po otrzymaniu wniosków od plantatorów winorośli Dyrektor Generalny KOWR nada każdemu z nich numer identyfikacyjny plantatora winorośli oraz wyda zaświadczenia o wpisie do ewidencji winnic.
Każdy producent wina, który zamierza wyrabiać wino w nowym roku winiarskim 2022/2023 (tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 30 lipca 2023 r.) powinien złożyć do KOWR Informację o zamiarze wyrobu wina nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina w roku winiarskim 2022/2023, lecz nie później niż do dnia 15 września roku 2022 r. W informacji tej niezbędne będzie podanie numerów identyfikacyjnych plantatorów winorośli w ewidencji winnic, z których upraw będą pochodziły winogrona używane do wyrobu wina. Nie ma natomiast potrzeby składania Informacji o zamiarze wyrobu wina w trwającym obecnie roku 2021/2022. 


 

UWAGA PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RYNKU WINA

W dniu 7 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 24).

Ustawa reguluje zasady:
1. wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;
2. znakowania fermentowanych napojów winiarskich, nazwami pod którymi są wprowadzane do obrotu;
3. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
4. organizacji rynku wina z wyłączeniem spraw dotyczących nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina.

Ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje prawne wynikające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz doprecyzowuje kwestie dotyczące wyrobów winiarskich.
Przepisy odnoszące się do nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina oraz oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, pozostaną w ustawie z dnia 12 maja 2011 r., której zostanie nadany tytuł „o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina”.
Ustawa wprowadza zmiany w sektorze rynku wina oraz innych wyrobów winiarskich dla producentów wina z winogron oraz przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Zapisy ustawy określają wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane będą wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzenie w ustawie ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina. Wpis do ewidencji winnic będzie dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje w niej zawarte będą mogły być zamieszczane na stronie internetowej KOWR. Dane te zapewnią producentom wina nieposiadającym upraw winorośli możliwość uzyskania informacji o uprawach winorośli, z których można pozyskać krajowe winogrona.
Ponadto ograniczeniu uległa liczba przekazywanych przez plantatorów winorośli i producentów wina deklaracji wyłącznie do tych, które są wymagane przez prawo UE. Pozyskiwane dane ograniczają się do składania deklaracji o wielkości zbiorów winogron, produkcji wina oraz posiadanych zapasach win na dzień 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którego prowadzenie zostało powierzone Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wyrób wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych (do 1 000 hektolitrów rocznie) nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru.

Zgodnie z nową ustawą producent wina zamierzający wyrabiać wino z winogron, zobowiązany jest poinformować KOWR o tym zamiarze nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego. Termin na złożenie informacji o zamiarze wyrobu wina nie podlega przywróceniu.
Ustawa określa definicję wyrobów winiarskich oraz podział tych wyrobów na fermentowane napoje winiarskie, produkty sektora wina oraz aromatyzowane produkty sektora wina. Wprowadza również zmiany dotyczące producentów fermentowanych napojów winiarskich, którzy zobowiązani są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujące w szczególności:
• przeniesienie kompetencji prowadzenia ww. rejestru do KOWR (obecnie rejestr ten prowadzony jest przez MRiRW);
• zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsumentów;
• umożliwienie:
1) produkcji cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców wyrobionych głównie we własnym gospodarstwie proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości uli, w tym zwiększenie limitu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa ze 100 hektolitrów (10 000 litrów) do maksymalnie 1 000 hektolitrów (100 000 litrów) w skali roku;
2) zakupu części surowców do wyrobu takich napojów w województwie lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów;
3) przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;
• nadawanie kodu przedsiębiorcom wpisanym do ww. rejestru jako podmiotom butelkującym wina, producentom, importerom oraz dostawcom zgodnie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas nie było uregulowane prawem krajowym.

W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl) zostaną umieszczone warunki uczestnictwa w mechanizmach „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina” oraz „Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich” wraz z formularzami wniosków, deklaracji i innych dokumentów składanych przez producentów i przedsiębiorców do KOWR.

Ustawa o wyrobach winiarskich.pdf

 


 

Rynek wina w liczbach

RYNEK WINA W LICZBACH (lata gospodarcze 2009/2010 – 2021/2022) - Dane na dzień 23.08.2022 r.

Rok gospodarczy

Liczba producentów
(w ewidencji)

Uprawiana powierzchnia winorośli ogółem
(w ha)

Zbiory winogron ogółem
(w kwintalach)

Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina (w kwintalach)

Wielkość produkcji wina
(w hl)

Sprzedaż
w danym roku gospodarczym (w hl)

czerwone

białe

razem

czerwone

białe

razem

2009/2010

21

36,01

301,93

296,32

598,25

b.d. 

174,52

237,97

412,49

b.d.

2010/2011

20

37,02

369,30

341,99

711,29

662,70

245,03

192,10

437,13

247,88

2011/2012

26

51,28

222,58

461,35

683,93

680,73

173,39

255,08

428,47

294,42

2012/2013

35

96,87

691,99

748,08

1 440,07

1 436,93

463,01

440,04

903,05

276,79

2013/2014

49

99,49

1 561,04

1 593,12

3 154,16

3 131,20

1 021,33

957,62

1 978,95

802,82

2014/2015

76

134,35

2 233,21

2 285,08

4 518,29

4 499,89

1 315,08

1 422,02

2 737,10

1 524,07

2015/2016

103

194,24

3 640,79

4 477,35

8 118,14

8 093,36

2 380,09

2 755,26

5 135,35

2 124,82

2016/2017

150

221,23

4 769,19

6 125,45

10 894,64

10 849,97

3 119,56

3 874,26

6 993,82

2 990,63

2017/2018

201

331,38

3 346,74

4 681,55

8 028,29

7 976,20

2 211,31

2 995,82

5 207,13

3 963,66

2018/2019

230

394,84

7 302,24

11 443,56

18 745,80

18 210,33

4 968,95

7 781,53

12 750,48

6 374,40

2019/2020

294

475,35

8 543,57

13 084,68

21 628,25

21 150,82

5 831,39

8 529,95

14 361,34

7 863,97

2020/2021

329

564,34

 7 291,56

14 730,33

22 021,89

21 806,74

 4 788,61

9 439,29

14 227,90

9 328,17

2021/2022 380 619,42   9 673,17 19 534,15 29 207,32 28 496,60  6 358,08 12 083,71 18 444,79 -