Zadania KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Zadania KOWR

Zadania realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182, z późn. zm.), w tym m.in.:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich regionalnych (OPR) wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO),
 • zawieranie z wybranymi wykonawcami umów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów OPR wskazanych przez OPO,
 • rozpatrywanie wniosków o częściowe/całkowite rozliczenie umowy i wypłata należności dla wykonawców realizujących dostawy,
 • kontrola dostaw artykułów spożywczych realizowanych przez wybranych wykonawców do magazynów OPR,
 • weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie projektu składanych przez OPO,
 • zawieranie z OPO umów o dofinansowanie projektu,
 • rozpatrywanie wniosków o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wniosków o płatność z tytułu środków towarzyszących,
 • realizacja płatności dla OPO: z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących,
 • kontrola organizacji partnerskich w zakresie dystrybucji, standardów administrowania, transportu i magazynowania oraz standardów środków towarzyszących,
 • postępowanie pokontrolne,
 • odzyskiwanie środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • sprawozdawczość do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (MRiPS).