PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020
  •  Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2020 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

  • Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2020 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRiPS w konkursie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2019 dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach realizacji Podprogramu 2020 OPO przeprowadziły dystrybucję pomocy żywnościowej za pośrednictwem 86 magazynów organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz ponad 2,5 tys. organizacji partnerskich lokalnych (OPL). Odbiorcom końcowym przekazano ponad 62,5 tys. ton artykułów spożywczych w postaci paczek żywnościowych i posiłków. Do magazynów organizacji partnerskich dostarczono 21 rodzajów artykułów spożywczych. Łącznie rozdysponowano ponad 5,6 mln paczek oraz 1,9 mln posiłków, a pomoc żywnościową otrzymało ogółem 1,25 mln osób.
W zakresie środków towarzyszących odbiorcom pomocy żywnościowej była oferowana możliwość uczestniczenia w działaniach mających na celu ich włączenie społeczne. OPO przeprowadziły łącznie ponad 10 tys. działań w ramach środków towarzyszących, obejmując nimi ponad 148 tys. odbiorców końcowych.

Jednocześnie w ramach realizacji Podprogramu 2020, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i wolontariuszom organizacji partnerskich przy realizacji dostaw i wydawania żywności, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, KOWR zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy organizacji partnerskich, tj.:

  • płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni w opakowaniach 5 l – w ilości 10 084 szt. o łącznej wartości 189 934,16 zł,
  • maseczki ochronne jednorazowe – medyczne – w ilości 1 447 200 szt. o łącznej wartości 93 778,56 zł
  • rękawiczki ochronne jednorazowe - lateksowe – w ilości 2 216 650 szt. o łącznej wartości 754 104,33 zł

Łączna wartość środków ochrony osobistej przekazana OPO to 1 037 817,05 zł.