PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019
  • Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

 

- PDF Opis Operacji I w Podprogramie 2019 – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych.pdf

 

  • Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2019 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2019 dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach realizacji Podprogramu 2019 OPO przeprowadziły dystrybucję pomocy żywnościowej za pośrednictwem 107 magazynów organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz ponad 2,5 tys. organizacji partnerskich lokalnych (OPL). Odbiorcom końcowym przekazano ogółem 71,7 tys. ton artykułów spożywczych w postaci paczek żywnościowych i posiłków. Do magazynów organizacji partnerskich dostarczono 19 rodzajów artykułów spożywczych. Łącznie rozdysponowano 6,2 mln paczek oraz 2,4 mln posiłków, a pomoc żywnościową otrzymało ogółem 1,35 mln osób. W zakresie środków towarzyszących odbiorcom pomocy żywnościowej była oferowana możliwość uczestniczeniaw działaniach mających na celu ich włączenie społeczne. OPO przeprowadziły łącznie ponad 9,4 tys. działań w ramach środków towarzyszących, obejmując nimi ponad 137,2 tys. odbiorców końcowych.

Jednocześnie w ramach realizacji Podprogramu 2019, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i wolontariuszom organizacji partnerskich przy realizacji dostaw i wydawania żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, KOWR zakupił środki ochrony osobistej dla pracowników/wolontariuszy organizacji partnerskich (maseczki ochronne, płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni oraz rękawiczki ochronne).