Rozliczenie opłaty - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rozliczenie opłaty

W roku kwotowym 2014/2015 krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg mleka, tj. o 5,85%. Kwotę indywidualną przekroczyło 63,5 tys. dostawców hurtowych. Opłata za 100 kg przekroczenia kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015, po zastosowaniu współczynnika realokacji w wysokości 0,200590630, wyniosła 90,89 zł.

Opłata za przekroczenie kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015 wynosiła 659 821 tys. zł.

Opłata za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015 została rozłożona maksymalnie na trzy nieoprocentowane raty, każda płatna do 30 września w latach 2015 - 2017. Rozłożenie opłaty na raty odbywało się na wniosek dostawcy hurtowego mleka składany do właściwego OT ARR, w drodze decyzji administracyjnej.

Wsparcie polegające na rozłożeniu opłaty na nieoprocentowane raty miało charakter pomocy de minimis w rolnictwie w zakresie niepobierania odsetek od rozłożonych kwot.

KOWR prowadzi działania mające na celu rozliczenie należnej opłaty jak również działania zmierzające do wyegzekwowania kwoty należnej opłaty od podmiotów skupujących zobowiązanych do jej wniesienia.

.