Ważne informacje dotyczące mechanizmu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ważne informacje dotyczące mechanizmu

Pismo do podmiotów dot. współczynnika (.pdf)

Pismo do podmiotów dot. informacji o skupie mleka po 1.01.2021 (.pdf)

 

Pytania i odpowiedzi dot. monitorowania rynku mleka po 1 stycznia 2021 r.


1. Jaka jest podstawa prawna przekazywania danych o mleku surowym dostarczonym do pierwszego podmiotu skupującego?
• Obowiązek raportowania przez pierwszy podmiot skupujący danych o mleku surowym dostarczanym mu każdego miesiąca za poprzedni miesiąc określony został w art. 151 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013.
• Szczegółowy zakres przekazywania danych wynika z art. 12(b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1185 - załącznik III, pkt 9. Mleko.
• Po 1 stycznia 2021 r. szerszy zakres przekazywania danych w odniesieniu do mleka surowego dostarczonego do pierwszego podmiotu skupującego wynika z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/1746 - załącznik III, pkt 8. Mleko.
• Pierwszy podmiot skupujący mleko surowe przekazuje dane o surowym mleku właściwemu miejscowo Dyrektorowi OT KOWR, na formularzu sporządzonym i udostępnionym przez KOWR Rpps_P1_z4 Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego - zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
 
2. Jakie dane podmioty zobowiązane będą przekazywać Dyrektorowi OT KOWR po 1 stycznia 2021?
• Pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie zobowiązane będą raportować cztery parametry:
a) łączną ilość skupionego surowego mleka krowiego (w tym ekologicznego surowego mleka krowiego), w kilogramach (kg) przy rzeczywistej zawartości tłuszczu;
b) zawartość tłuszczu w surowym mleku krowim, jako % masy produktu;
c) zawartość białka w surowym mleku krowim, jako % masy produktu;
d) łączną ilość ekologicznego surowego mleka krowiego, w kilogramach (kg) przy rzeczywistej zawartości tłuszczu.

3. Kiedy pierwszy raz podmiot ma obowiązek przekazać dane o dostarczonym mleku z uwzględnieniem stosowanego od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji 2019/1746 w części mleko?
• Pierwsze dane w zakresie ilości skupionego surowego mleka krowiego (w tym mleka ekologicznego), zawartości tłuszczu i białka w mleku, ilości ekologicznego mleka surowego (o ile podmiot skupuje takie mleko) mają dotyczyć stycznia 2021 r. Oznacza to, że w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące przekazują właściwemu Dyrektorowi OT KOWR informacje z szerszymi parametrami.

4. Jaką metodologię należy przyjąć przy określaniu zawartości białka i tłuszczu jako % masy produktu?
• Obowiązek sprawozdawczy dotyczący zawartości białka i zawartości tłuszczu w surowym mleku krowim dostarczonym do pierwszego podmiotu skupującego opierać się powinien na metodologii przyjętej przez dany podmiot.

5. Czy ekologiczne mleko surowe skupione z gospodarstw położonych poza terytorium Polski (np. z Litwy) podmiot wykazuje w składanej co miesiąc Dyrektorowi OT KOWR Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego?
• Pierwszy podmiot skupujący surowe mleko krowie (w tym ekologiczne mleko surowe) deklaruje co miesiąc Dyrektorowi OT KOWR ilość mleka surowego, którą mu dostarczono każdego miesiąca - niezależnie czy dostarczone mleko pochodziło od producenta polskiego czy też od zagranicznego producenta, np. litewskiego.

6. Jakie ekologiczne mleko surowe objęte jest monitorowaniem?
• Surowe ekologiczne mleko krowie musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i odnosi się do gospodarstw certyfikowanych lub w szczególnych przypadkach, jeśli producent oddziela ziemię, zwierzęta i produkty używane do produkcji ekologicznej od tych wykorzystywanych w produkcji nieekologicznej, jest zobowiązany prowadzić odpowiednią dokumentację potwierdzającą podział.

Rejestr pierwszych podmiotów skupujących